Danmarks Højdemodel kom for alvor på arbejde, da 2017, kun få dage gammel, hilste Danmark velkomment med en stormflod. Sammen med afledte havvand-på-land analyser skulle den udgøre et effektivt værkstøj til at skabe overblik til gavn for både myndigheder og ­bekymrede borgere.

Af Signe Barnes og Morten Revsbæk, SCALGO

Anvendelserne af Danmarks Højdemodel under stormfloden den 4. januar 2017 var mange. Den gjorde myndighederne i stand til at få et hurtigt overblik over den forventede effekt af prognoserne fra DMI på en vandstandsstigning på op mod 1,8 meter over daglige vande. Den muliggjorde effektiv kommunikation af forventede effekter til borgerne og internt mellem myndigheder i beredskabs­grupperne. Den var med til at sikre kritisk infrastruktur og minimere den tid, hvor for eksempel pumpestationer var ude af drift. Og den gjorde det nemt at evaluere samt prioritere placeringen af midlertidige barrierer som sandsække og mobile barrierer.

Rekord mange forespørgsler til services som Kortforsyningen og det webbaserede værktøj, SCALGO Live, er tegn på, at anvendelserne ikke blot er mange, men at disse også er udbredte blandt både borgere og myndigheder. De følgende eksempler fra hele landet viser, hvordan ­Danmarks Højdemodel i samarbejde med andre værktøjer bidrager væsentligt i beredskabet.

Samarbejde og kommunikation til borgere
Sønderborg Kommune havde som et resultat af varslinger fra DMI sammensat en bredt funderet beredskabsgruppe bestående af medarbejdere fra både beredskabet, Vej & Park, Natur- og Vand, kommunikationseksperter samt forsy­ningens vandeksperter. Beredskabet stillede sandsække til rådighed og informerede løbende om status og risici på de sociale medier. I arbejdet gjorde beredskabet aktivt brug af opdaterede havvand-på-land analyser. Disse analyser viser udbredelsen af oversvømmelser for en vilkårlig vandstands­prognose, og i SCALGO Live er disse udført på den nyeste version af Danmarks Højdemodel, som repræsenterer terrænhøjden for hver 40 cm i hele landet. Ana­lyserne blev koblet med prognoser fra DMI, og den forven­tede udbredelse af oversvømmelserne blev kommunikeret til borgerne via Facebook og på telefon til de mere end 50 bekymrede borgere, der ringede til beredskabets hotline i løbet af de mest kritiske timer.

Ingeniør, Hans Erik Jensen og hans kollega Sarah Grønbæk, fra Vand- og Naturafdelingen i Sønderborg Kommune deltog aktivt i beredskabet i løbet af natten og vurderede efterfølgende, at oversvømmelsesanalyserne var en stor styrke i forbindelse med den aktive borgerdialog, og at der var god overensstemmelse mellem de oplevede vandstigninger og analyserne. Kom­bineret med lokalt kendskab og ekspertise om ­f.eks. tilbageløb og opstuvning via kloaknettet var analyserne derfor et stærkt værktøj i bered­skabet.

I andre udsatte områder havde myndigheder lignende oplevelser med at anvende Danmarks Højdemodel. KLAR Forsyning ved Køge bugt anvendte en række værktøjer, som for eksempel SCALGO LIVE og MIKE Flood beregninger, da de bistod tre af deres ejer-kommuner, nemlig Solrød, Greve og Køge, med beredskab under storm­floden. Ud fra analyserne af havvandets forven­tede udbredelse, kunne uddelingen af sandsække gennemføres efter hvilke veje, der var mest udsatte. På denne måde blev beredskabsressourcerne prioriteret, så der for eksempel var sandsække nok til de mest udsatte ejendomme. Samtidig gjorde den store detaljeringsgrad i højdemodellen det muligt at yde detaljeret rådgivning til borgerne om, i hvilke sider af deres ejendom, sandsække ville have den største effekt.

Overvågning af kritisk infrastruktur
Sønderborg Forsyning deltog i beredskabsgruppen sammen med Sønderborg Kommune, og havde i forbindelse med planlægning og risikovurdering af deres kritiske systemer også stor glæde af et løbende opdateret overblik over den forventede oversvømmelses­udbredelse.

Under stormen koblede forsyningen for eksempel løbende den forventede udbredelse af havvandet med beliggenheden af pumpestationer med overløbsfunktioner til havnen. Disse pumpestationer var særdeles kritiske, da indpumpning af store mængder havvand kunne føre til opstuvninger i systemet eller til slamflugt med alvorlige konse­kvenser til følge for både natur og renseanlæggets funktion. I løbet af aftenen og natten måtte Sønderborg­­­ Forsyning tage 24 pumper ud af drift.

Afdelingsleder i Sønderborg Forsyning, Finn Christensen,­­­ vurderede, at de detaljerede oversvømmelses­analyser sammen med prognoserne fra DMI optime­rede beredskabstiltagene, da man kunne holde de enkelte pumpestationer i drift længst muligt. Udover at kortlægge udbredelsen af oversvømmelserne for en given vandstandsprognose, er det med højdemodellen også muligt at visualisere, hvor højt vandet vil stå omkring en pumpestation eller et hus for at nævne et par eksempler. Dette kan hjælpe til at vurdere, hvor alvorlig en effekt vandstanden vil have på den specifikke­­­ lokation.

Midlertidige diger som sikring mod stormflod
Det fynske firma, Stormflodssikring, var under hele stormflodshændelsen aktiv med rådgivning og hjælp til borgere i Danmark og i særdeleshed i Svendborg. Ifølge direktør, Jan Crone Foster, var adgangen til Danmarks Højdemodel og afledte analyseværktøjer i SCALGO Live en væsentlig del af rådgivningen:

”Under hele stormfloden hjalp vi udsatte borgere og kommuner med at afklare koter og hvilke ejendomme, der var i risikozonen. Og ved at have værktøjet med rundt på en tablet kunne vi simulere og vise de berørte borgere, hvor vandet ville komme til at stå, alt efter de forventede vandstande. Nogle kunne ånde lettet op, og andre fik travlt”.

Når et udsat område skal sikres mod den stigende vandstand, bruger beredskabet ofte sandsække eller andre midlertidige barrierer. Danmarks Højdemodel giver mulighed for, at man på forhånd kan evaluere den overordnede effekt af disse barrierer ved at hæve det digitale terræn i højdemodellen til niveauet af barriererne og efterfølgende opdatere de afledte havvand-på-land analyser. På denne måde kan man, før vandet kommer, vurdere udformning og effekt af barrierer. De begrænsede ressourcer til bygning af barrierer i form af mandskab, sandsække eller watertubes kan dermed også bedre prioriteres.

Denne mulighed udnyttede blandt andet KLAR Forsyning. De anvendte SCALGO Live til nemt og hurtigt at tegne midlertidige barrierer ind i højde­modellen og til efterfølgende at producere analyser, som viste den forventede udbredelse af havvandet, hvis disse barrierer blev etableret. KLAR Forsyning var derudover parat til at belyse konsekvensen af et eventuelt brud på permanente eller midlertidige diger ved tilsvarende at sænke det digitale terræn i højde­modellen svarende til digebruddet og derefter anvende den ændrede højdemodel til at analysere havvandets udbredelse. Heldigvis blev sidstnævnte ikke aktuelt, da diger og midlertidige barrierer holdt under hele hændelsen.

Danmarks Højdemodel er et værdifuldt redskab i beredskabet
Eksperter har omtalt stormfloden 4. januar 2017 som en ”hygge­stormflod” og gjort opmærksom på, at vi i fremtiden må være forberedt på langt større stormflodshændelser. Selvom denne hændelse måske ikke er illustrativ for de værste hændelser, vi bør være forberedt på, har den alligevel illustreret vigtigheden af arbejdet med produktion og analyse af detaljerede nationale højdemodeller. Den har vist, at Danmarks Højdemodel, og de redskaber som gør denne tilgængelig, er en vigtig del af beredskabet.