”ISO TC211 – Geografisk Information” holdt møde i København, 28. maj – 1. juni 2018. I forbindelse med mødet blev der onsdag den 30. maj afholdt et ”Standard in Action Seminar”, som var rammen for en dialog mellem lokale fagfolk og nogle af dem, der er med til at udvikle internationale standarder indenfor det geospatiale domæne.

Af Erik Stubkjær, professor emeritus, AAU

I det følgende gives lidt baggrund for nogle af de aktuelle emner.

Ledningsejerregistret (LER)
Den nye LER-lov forudsætter som bekendt, at alle ledningsoplysninger er digitale, vektoriserede og udleveres efter samme standard. Disse krav bliver oplyst, når bekendtgørelsen offentliggøres, forventelig primo 2019.

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at Open Geospatial Consortium (OGC) arbejder på at udvikle en standard for underjordiske ledninger / infrastruktur. Der er udarbejdet en ”Underground Infrastructure Concept Study Engineering Report” og OGC inviterer for tiden sponsorer til at gennemføre et ”Underground Infrastructure Pilot”.

Strækningsanlæg og matrikulære ændringer
OGC har i 2016 udgivet en ”Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra)”, som i 2017 blev suppleret med et sæt på 8 InfraGML encoding standards. Standardiseringsindsatsen angår infrastruktur; primært i form af veje og jernbaner, og den mangfoldighed af reference­systemer og opmålingsmetoder, som knytter sig hertil. Strækningsanlæg ændrer ejendomsskel, og derfor indgår matrikulære emner også i stan­­­dar­­den, herunder fast ejendom, servitutter og ejerlejligheder.

Land administration/matrikelvæsen
“ISO 19152:2012 Geographic information – Land Administration Domain Model” (LADM) er en international standard, der definerer en abstrakt, konceptuel model med fire delområder vedrø­rende parter (mennesker og organisationer); grundlæggende administrative enheder, rettig­heder, ansvar og begrænsninger (rettigheder i fast ejendom); rumlige enheder (matrikler og såkaldt ”retlige arealer i bygninger og forsyningsnetværk”); samt geospatiale kilder (opmåling) og geospatiale repræsentationer (geometri og topologi).

Denne standard er for tiden under revision, og blev diskuteret på ISO/TC211-mødet.

Da der nu er kommet to internationale standarder på det matrikulære område, er der også fremsat forslag til en harmonisering. Det kunne ske ved etableringen af en fælles administration af kodelister, som er defineret af den enkelte standard, men som nationale myndigheder kan implementere efter lokale behov: ”International Code List Management – The Case of Land Administration”.

Når Ejendomsdataprogrammet er idriftsat i 2019 er tiden vel inde til at se nærmere på, hvordan vi i Danmark vil forholde os til de internationale standarder på området.