Rudersdal Kommune har kortlagt bevaringsværdierne for mere end 16.000 bygninger. Det er en værdifuld registrering, der også har kvalitetssikret og forbedret bygningsgeokodningen.

Af Trine Louring Nielsen, Rudersdal Kommune og Thomas Jensen, COWI

Rudersdal Kommune er beriget med bygninger og bymæssige værdier, som kommunen ønsker at værne om. Der er mange arkitektoniske kvaliteter i de eksisterende bygninger, som er vigtige at bevare for eftertiden i forhold til arkitektur, kulturhistorie og unik beliggenhed i et bymiljø eller landskab.

Kommunen vedtog i 2016 en arkitektur- og bevaringspolitik med et vigtigt mål om at passe på de bærende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Kommunen har også gennemført en omfattende SAVE-registrering, Survey of Architectural Values in the Environment, hvor bevaringsværdien for alle bygninger i kommunen er blevet fastlagt.

Mens andre kommuner ofte begrænser SAVE-registreringerne til bygninger med en vis alder, har Rudersdal Kommune valgt at lade SAVE-registre­ringen omfatte alle bygninger, uanset hvilket år de er opført. Dog er udhuse, garager, carporte sommerhuse og teknikbygninger som udgangspunkt ikke registreret. Samlet set har Rudersdal Kommune SAVE-registreret mere end 16.000 bygninger.

Fem parametre for bevaringsværdi
I kommunens registrering af bevaringsværdien forholder kommunen sig til fem parametre for bygningen: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet samt tilstand, som giver den samlede bevaringsværdi. For at en bygning vurderes til at være bevaringsværdig, skal bygningen enten besidde væsentlige arkitektoniske kvaliteter eller have en kombination af gode arkitektoniske kvaliteter, kulturhistorisk værdi og betydning i bymiljøet. Bevaringsværdien er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet.

Bevaringsværdierne går fra 1 til 9 med 1 som den højeste værdi. De bygninger, der har en høj bevaringsværdi, mellem 1-3, sikres for eftertiden gennem kommuneplan, lokalplaner og i forbindelse med byggesagsbehandling.

Website formidler bevaringsværdier
Rudersdal Kommune oplever en stor interesse for bygningers bevaringsværdi både fra private boligejere men også fra fx ejendomsmæglere. Derfor har det været afgørende for Rudersdal Kommune at stille oplysninger om bygningernes bevaringsværdi til rådighed for offentligheden og på den måde gøre SAVE registeringen til mere end et internt sagsbehandlerværktøj.

Oplysninger om de SAVE-registrerede bygninger i Rudersdal Kommune administreres i og præsen­teres via en særlig webportal.

Brugere udefra har adgang til udvalgte bygningsdata, herunder et foto taget fra offentlig vej, hvis det har været muligt at tage et. Registrerede brugere har adgang til både at se og redigere samtlige fotos og oplysninger om bygningen. På den måde kan der løbende ske en opdatering af registreringsdata i takt med, at bygninger ombygges eller istandsættes, hvilket kan medføre, at bevaringsværdien ændres.

Webløsningen til administration og formidling af SAVE-data drives af COWI, som også har bidraget til selve bygningsregistreringerne. Både i form af feltregistreringer og med en digitalisering af fotomateriale for tidligere udførte bygnings­registreringer.

Eksempel på bygningsregistrering
Bygningsregistreringerne er i løsningen stedfæstet som punkter. Ved feltregistreringen identificeres den pågældende bygning, og der sættes en prik på kortet inden for bygningens afgrænsning.

Knytter to registre sammen
Mere eller mindre samtidig med SAVE-registe­ringen satte Rudersdal Kommune et bygnings­geokodnings-projekt i gang, hvor formålet var at give alle bygninger i kommunen en geografisk reference. Kommunens registrering af bygningsoplysninger forgår i dag to steder: I BBR-registeret og i det digitale grundkort (GeoDanmark).

Med geokodnings-projektet har kommunen knyttet de to registreringer sammen, idet BBR-bygninger stedfæstes på det digitale grundkort, så hver enkelt bygning kan identificeres og vises på kortet. Resultatet af geokodningen er, at vi tilføjer nye datareferencer i form af koordinater, datalinks, nøgler til både BBR og til det digitale grundkort, så register og kort kan bruges sammen.

Bedre visualisering af bevaringsværdierne
Med afsæt i Kommuneplan 2017 har Rudersdal Kommune ønsket at styrke formidlingen af kommunens bevaringsværdige bygninger. Strategien var at koble de geokodede bygninger med SAVE-data og dermed skabe et kort, hvor bygningspolygoners farve afspejler bevaringsværdierne.

Koblingen mellem SAVE-data og bygningspolygoner er i praksis sket ved at forsyne bygningsdata i SAVE-databasen med det unikke bygningsID fra BBR og derefter anvende denne nøgle til et såkaldt ”join” af SAVE-data og bygningspolygoner. I den forbindelse har COWI hjulpet Rudersdal Kommune med at udføre en kvalitetskontrol for at sikre, at såvel SAVE-data som bygningspolygoner var korrekt geografisk placeret og BBR-identificeret.

Kvalitetssikringen tog udgangspunkt i en data­samkøring af SAVE-registreringerne og GeoDanmark bygningsfladerne. Data blev kørt sammen ud fra bygningsID, der optrådte i begge datasæt samt den geografiske placering. I SAVE var den registreret som et punkt og i GeoDanmark som en polygon. Ud fra denne ”dobbeltsamkøring” var det muligt at identificere bygninger, hvor der ikke var komplet match og dermed behov for at rette i enten SAVE-data eller Geodanmark bygningspolygonerne.

Manglende match kunne skyldes to forskellige forhold. Enten at bygningsID fra SAVE og Geo­Danmark matcher, men punktet for SAVE-registreringen ligger uden for GeoDanmark bygnings­polygonen, eller at SAVE-registreringens punkt ligger inden for GeoDanmarks bygningspolygonen, men bygningsID stemmer ikke overens.

Årsagen til de manglende match kunne således ligge i enten SAVE- eller GeoDanmark-data – eller begge – og er løbende rettet til i de respektive datasæt, så matchgraden er maksimeret.

Højere datakvalitet for sagsbehandlerne
Hele processen med at sammenknytte bevaringsværdierne med de geokodede bygninger har højnet kvaliteten af SAVE, men den har også højnet kvaliteten af bygningsgeokodningen og BBR markant.

Hvor sagsbehandlerne før kunne være i tvivl om en bygnings bevaringsværdi og derfor i nogle tilfælde slog bygningen op i kommunes analoge og digitale journaler, er datakvaliteten nu højnet til et niveau, hvor dobbelttjek af bevaringsværdierne er unødvendigt. Sagsbehandlerne får samtidigt muligheden for at se bevaringsværdierne visuelt på kommunes interne kortportal.

I forbindelse med SAVE-registrering har kommunen for hver bygning, der er registreret i SAVE, taget et foto fra vejen. I nogle tilfælde også andre billeder omkring huset. Dette har givet os en unik mulighed for at kvalitetstjekke bygningsgeokodningen, hvor vi ofte kun har et ortofoto og BBR oplysninger til hjælp for at geokode en bygning korrekt. Disse SAVE-fotos sammen med COWI Gadefotos har understøttet en geokodning af højeste kvalitet.

Sammenknytningen af SAVE-registreringerne og GeoDanmarks geokodede bygningsflader har samtidig bevirket, at registreringerne i SAVE er blevet grundig kvalitetstjekket og ajourført.