Lettere arbejdsgange og et øget vidensniveau, når opgaver skal løses. To kommuner har god erfaring med værktøjet GeoAtlas Live, der giver adgang til en stor mængde geologiske data og modeller.

Af Rikke Schielder, Geoforum

I Gladsaxe Kommune sidder de i øjeblikket med en stor opgave, hvor de sammen med Region Hovedstaden undersøger, om et afværgeanlæg fungerer optimalt. Det vil sige, om anlæggets boringer er placeret, så de pumper mest muligt forurening op fra grundvandet. Det betyder, ifølge Ivar Rosendal, der er miljøsagsbehandler i kommunen, at der er behov for meget større datatæthed i forhold til geologien i området. Han sætter sin lid til et forholdsvis nyt værktøj, GeoAtlas Live:

”Vores håb er, at datamængden fra GeoAtlas Live kan give os viden nok til at vurdere anlæggets effekt og eventuelt at kunne placere en eller flere supplerende boringer mere optimalt, så oppumpningen får fuld effekt og fjerner forureningen, inden den når vandværket,” fortæller han og fortsætter:

”I et projekt af den størrelse er der mange gisninger: ”Hvordan bevæger forureningen sig rundt i området, hvorfor er der fundet forurening i undersøgelsesboringerne herovre, men ikke derovre?” Adgangen til nye og flere geologiske data, som vi har fået gennem GeoAtlas Live, gør vores gisninger mere kvalificerede. Det skal forstås sådan, at vi kan blive bekræftet i nogle af dem og på den baggrund kan gå ud og efterprøve lige præcis dem.

Bedre brug af ressourcer
En ny dyb boring koster ifølge Ivar Rosendal op mod 100.000 kroner, og det er derfor vigtigt, at de placeres de rigtige steder: ”Konsekvensen af ikke at have denne viden, som værktøjet nu tilveje¬bringer, er et ressourcespild, både i forhold til tid og til penge. Simpelthen fordi man risikerer at lave noget, der ikke virker, og så skal man på den igen. Nu kan vi forhåbentligt bruge tiden mere hensigtsmæssigt, og det endelige resultat bliver bedre.”

Et værktøj der skal ud at leve
GeoAtlas Live er udviklet af rådgivningsvirksomheden Geo. Egentlig er det en videreudvikling af et internt værktøj, som har været anvendt i Geo i en årrække. Ved kundemøder blev GeoAtlas Live ofte omdrejningspunktet for dialogen, og det gav virksomheden ideen til også at bruge det uden for egne lokaler. Ifølge Mikkel Wendelboe Toft, der er afdelingsleder i Geo, var det intentionen at skabe en forretning på baggrund af Geo’s arkiv, og ”følge en trend med fritstilling af data og digitalisering af forretningen.” Det eksterne fokus blev lanceret i sensommeren 2017 i et partnerskab med Lemvig Kommune, Kystdirektoratet, Lemvig Vand og Spildevand og Thyborøn havn, og er derfor stadig forholdsvist nyt uden for Geo.

Mange data og godt overblik
Men på trods af den korte tid på markedet er reaktionerne positive. Både i Københavns Kommune og i Gladsaxe Kommune understreger man betydningen af blandt andet den mængde data, som værktøjet giver adgang til.

”Før stykkede vi viden sammen fra de forskellige datakilder, vi havde til rådighed: Fra vores papirarkiv i kælderen, Jupiter, der er GEUS´ nationale database, og andre kilder. Men trods flere forskellige kilder, var der stadig mange data, vi ønskede, at vi havde. Med den større mængde data får vi nu adgang til viden, som vi tidligere måtte undvære.

Og på den måde bliver vores opgaveløsning bedre og sker på et højere vidensgrundlag. Det handler også om systemets brugervenlighed og om, at vi nu selv kan. I en kommune betyder det også færre flaskehalse i arbejdsgangene, for det er ikke kun en enkelt medarbejder, der, med sine faglige kompetencer, skal have opgaverne igennem på sit bord,” lyder det fra Ivar Rosendal.

Kvalificeret kontrol
Morten Ejsing Jørgensen fra Københavns Kommune sidder som sagsbehandler til daglig og vurderer byggeriansøgninger med fokus på miljørisici. Han peger på, hvordan de med værktøjet bedre kan vurdere ansøgningerne:

”Vi modtager en ansøgning, hvor ansøgeren beskriver de geologiske forhold, altså hvor er der lavet boringer osv. Vi kan i denne sammenhæng bruge GeoAtlas Live til selv at se boringer og modellen – og på den baggrund give kvalificeret respons til ansøgeren. Er der uoverensstemmelser mellem det, ansøgeren har beskrevet og det, vi kan se? På den måde kan vi bedre vejlede ansøgeren. Værktøjet giver os en kontrolmulighed for at sikre, at informationerne stemmer overens.”

Rum for forbedringer
Morten Ejsing er begejstret for GeoAtlas Live som et screeningsværktøj, og både han og hans kolleger venter sig meget mere af værktøjet. Særligt når det gælder faciliteter omkring grundvandsspejl og brugervenligheden.

Den forventning er man meget afklaret med i Geo: ”Vores egen forventning er, at GeoAtlas Live altid vil være under udvikling, idet data og funktioner jo udvikler sig løbende,” lyder det fra Mikkel Wendelboe Toft.

”Helt konkret lancerer vi i den kommende tid nogle forbedringer og nye værktøjer. Et af dem fokuserer på visualisering af grundvandspotentialer. Dette er relevant i forhold til debatten om terrænnært grundvand, og særligt er grundvandspotentialet interessant for byggeri og klimatilpasning. Et andet værktøj vil kunne visualisere vektortemaer i relation til de geologiske profiler af undergrunden, et nyttigt værktøj til for eksempel projektering af fremtidens ledningsnet. Vi forventer at have nye og forbedrede funktioner klar i det tidlige forår. Derudover arbejder vi på at forbedre brugergrænsefladen. Vi vil have GeoAtlas Live til ikke blot at være effektiv til visualisering af data, selve anvendelsen skal være nem, intuitiv og understøttende for relevante arbejdsgange. Vi inddrager brugere fra forskellige brancher mest muligt i denne udvikling,” lyder det fra Mikkel Wendelboe Toft.