Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Skatteministeriet og KL udviklet et nyt plandatasystem – Plandata.dk – der nu har afløst PlansystemDK. Det nye system stiller data åbent til rådighed for alle, så både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få øget gavn af registerets plandata.

Af Henrik Larsen, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

Fornyelsen af plandatasystemet omfatter både de plandata, som allerede fandtes i systemet, en ny brugergrænseflade til indberetning, upload- og downloadmodulerne samt de services, der udstiller data. Samtidig er systemet udviklet til at kunne levere oplysninger til Skatteministe­riets nye ejendomsvurderinger, herunder planbestemmelser og oplysninger om bygge­muligheder og restrumme­ligheder for det enkelte (del-)jordstykke. Med det nye system vil registrering af planer i højere grad stemme overens med den enkelte plans indhold.

Flere plandata og bedre datakvalitet
For at sikre en høj og i særdeleshed ensartet datakvalitet er alle lokalplaner, delområder og byggefelter blevet digitaliseret, uagtet deres oprindelige kvalitet. Ved at få alle lokalplanens geometrier digitaliseret med den samme syste­matik sikres en ensartet kvalitet på tværs af hele landet. Ud over digitaliseringen af lokalplanernes geometrier er alle planer i PlansystemDK blevet kvalificeret. Gennemgangen har omfattet alle gældende ca. 33.500 lokalplaner, 98 kommune­planer og ca. 16.000 landzonetilladelser.

Som noget nyt skal delområder i lokalplaner indberettes til systemet. Der kan være tale om delområder, som regulerer forskellige former for arealanvendelse, bebyggelsesregulerende bestemmelser eller forskellige zoner. Hvis en planbestemmelse er knyttet til en bestemt geografi inden for lokalplanen, skal der indberettes delområder, så det er muligt at se, hvor den enkelte bestemmelse gælder. I alt har Erhvervsstyrelsen digitaliseret omkring 83.500 geometrier for delområder, og for hvert delområde er registreret de planbestemmelser, som findes i planen.

I de tilfælde, hvor lokalplanen indeholder bygge­felter, skal disse også indberettes med geografi og tilhørende bestemmelser. Byggefelter findes beskrevet i ca. 40 % af de gældende lokalplaner, og for disse er godt 58.000 byggefelter blevet registreret.

Et nyt krav er også, at kommunerne indberetter landzonetilladelser, og alle eksisterende land­zonetilladelser (15.852) er nu registreret i det nye system. Herudover er godt 49.000 kommune­planrammer blevet kvalitetssikret og opgraderet med nye planoplysninger.

Registrering af plantyperne
Alle plantyper i Plandata.dk er registreret efter en ny datamodel, PlanDK2+, hvorefter flere data om den enkelte plan skal registreres. For eksempel skal der registreres flere specifikke anvendelser, hvis de findes i planen, til hver kommuneplan­ramme, lokalplan eller lokalplandelområde. Der skal registreres flere nye bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvis de findes i planen, vedrørende for eksempel etageareal og udstykningsstørrelse med flere. Disse bestemmelser skal registreres for hele planen samt for hver enkel specifik anvendelse, forudsat at omfanget af byggeriet reguleres specifikt i forhold til anvendelsesbestemmelserne.

Erhvervsstyrelsen arbejder også med at kvalificere zonekortet, det vil sige byzone og sommerhus­områder – landzoner er resten af landet. Indberet­ningen af zoner bliver lettere, fordi zonekortet opdateres automatisk i de tilfælde, hvor afgrænsninger af henholdsvis byzoner og sommer­­­hus­områder fremgår entydigt. Der vil dog stadig være behov for, at kommunen opdaterer zonekortet manuelt for eksempel ved tilbageføring til land­zone. Tilbageførsel til landzone er således ikke knyttet til en lokalplan, men til en selvstændig byrådsbeslutning.

Åben adgang til plandata
Med Plandata.dk er mulighederne for at benytte registerets plandata til en lang række formål øget betragteligt for både borgere, virksom­heder og offentlige myndigheder, herunder kommunerne selv. I Plandata.dk stilles data åbent til rådighed for alle. Data kan umiddelbart hentes via et nyt downloadmodul, eller de kan tilgås via almindeligt kendte dataservices i form af WMS, WMTS og WFS.

Indberettere af planer – altså kommunerne og eventuelt deres systemleverandører – kan fortsat etablere system-til-system forbindelse til Plan­data.dk gennem en SOAP-snitflade, hvor egne systemer kommunikerer direkte med Plandata.dk. Sammen med adgangen til de digitale plan­data kan man hente alle plandokumenter i pdf-format. Det nye Plandata.dk ændrer ikke ved, at pdf-dokumentet er bærer af de juridisk gældende planoplysninger.

Den åbne dataadgang understøtter Erhvervs­styrelsens vision om at skabe de bedste rammer for virksomhederne, og mange private virksom­heder har allerede udvist stor interesse, her­iblandt landinspektører, ejendomsmæglere og dagligvarebutikker.

Interessen skyldes, at de oplysninger, der fremadrettet kommer til at ligge i Plandata.dk, vil kunne bruges af for eksempel investorer og butikskæder til at identificere, hvor lokal- og kommuneplaner åbner mulighed for, at den næste bygning eller varehus kan ligge. De nye plandata gør det så at sige lettere for virksomheder at holde øje med markedet på tværs af hele landet.

Plandata.dk giver også almindelige borgere bedre muligheder for at hente mere detaljerede plan­data i forbindelse med ejendomshandel med mere.

Hos en række statslige og kommunale myndigheder vil de nye plandata kunne forbedre sags­behandlingen. Det er ikke mindst vigtigt, at den øgede mængde af data og kvaliteten af disse er til gavn for kommunerne selv i deres egne systemer, og når de for eksempel skal analysere arealanvendelsen og ”se sig selv i forhold til nabokommuner”.

Nyt indberetningssystem
For at sikre datakvaliteten er der til Plandata.dk udviklet en helt ny brugergrænseflade til indberetning og nye moduler til upload af planer. Udvik­lingen er blandt andet baseret på brugertests og inddragelse af planlæggere og andre i kommu­nerne.­ Derfor er indberetningsflowet blevet mere intuitivt og pædagogisk, så det nu er hurtigere og lettere at indberette en plan.

Det nye indberetningsmodul gør det også muligt for kommunerne at markere, hvis en plan ikke regulerer for eksempel anvendelse, zoner med mere. Det gør samtidig indberetningen lettere for kommunen, fordi felter, der er irrelevante og ”forstyrrende” for den aktuelle plan, ikke vises. Systemet indeholder desuden flere kontroller af tastefejl med mere, hvilket reducerer antallet af fejl og mindsker behovet for senere rettelser.

Plandata.dk understøtter også, at der ved offentliggørelse af planforslag samt ved ved­tagelse eller aflysning af planer sendes e-mails med oplysninger om planens nye status til de af kommunen udpegede modtagere. Kommunen kan derfor i systemet vedligeholde lister over e-mail-modtagere for de enkelte plantyper. Kvittering for offentliggørelsen af en plans nye status er også en mulighed i det nye plansystem.

Plandata til ejendomsvurderingen
Fra 2018 vil Skatteministeriets ejendomsvurde­ringer blive udregnet efter en ny metode, som blandt andet vil indeholde flere data om den enkelte ejendom. Nogle af disse data skal komme fra Plandata.dk. Det drejer sig om planernes anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesregulerende bestemmelser, som leveres af Plandata.dk automatisk. Oplysningerne er ”nedbrudt” til det enkelte jordstykke, eller matrikelnummer. Hvor en plangrænse deler et jordstykke, nedbrydes planoplysningerne til deljordstykker.

Nedbrydningen tager udgangspunkt i de nyeste planoplysninger i den mest detaljerede plantype, der findes i Plandata.dk. Hvis flere lokalplaner dækker samme område og indeholder modstridende oplysninger, benyttes den senest indberettede plan. På samme måde vil en planoplysning, for eksempelvis et delområde, overtrumfe samme oplysning i en lokalplan.

Hver gang en ny plan indberettes til Plandata.dk, og der sker en ændring af en plan eller en rettelse i registreringen af planen, vil systemet beregne oplysningerne igen for det enkelte (del-)jordstykke og stille dem til rådighed for ejendoms­vur­deringen.­­­

I den sammenhæng beregnes i Plandata.dk vejledende oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder og restrummeligheder på det enkelte (del-)jordstykke. Det sker – on the fly – ved at inddrage oplysninger fra BBR og matriklen. Beregningen skal ikke forveksles med en detaljeret byggesagsbehandling for den enkelte ejendom, men skal ses som en vejledende rettesnor til brug for ejendomsvurderingen.

Fleksibel overgang fra PlansystemDK til Plandata.dk
Det nye Plandata.dk blev taget i brug ved års­skiftet, hvor en ny bekendtgørelse om ændring af `bekendtgørelse om PlansystemDK´ trådte i kraft. Af hensyn til kommunerne vil det gamle system imidlertid kunne bruges sideløbende i en overgangsperiode til og med den 31. marts 2018.

Fra den 1. april 2018 vil planer kun kunne indberettes via Plandata.dk, men Erhvervsstyrelsen vil helt frem til og med juni 2018 have en udvidet bemanding på Plandata.dk’s support, så kommuner hurtigt kan få hjælp til indberetning af planer.

Der er mere information om Plandata.dk, herunder den nye datamodel, snitflader, services og overgangsperioden på Planinfo.dk under sektionen Plandata.dk.