Folketinget vedtog den 20. december 2017 en række ændringer til lov om registrering af ledningsejere – LER-loven. De nye bestemmelser betyder, at offentlige myndigheder bliver pålagt en række nye pligter, som de tidligere har været undtaget fra. Hvordan, ser denne artikel nærmere på.

Af Tom Løvstrand Mortensen, jurist og Kristian Loftlund, landinspektør LIFA A/S

Formålet med ændringerne er blandt andet at effektivisere arbejdsgangene ved udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør. Det skal ske ved en øget digitalisering af ledningsoplysningerne, så disse let kan sammenstilles med henblik på at give et samlet overblik over rør og ledninger, samt at oplysningerne kan gøres tilgængelige for grave­aktørerne inden for få timer.

Loven medfører nye vigtige krav i forhold til besvarelse af forespørgsler om ledningsoplys­ninger, indberetning om fejlplacerede ledninger og graveskade, udvikling af funktion med henblik på koordinering af gravearbejder, indberetning af føringsrør i et område og en ny funktion til sammenstilling af de digitaliserede og standar­diserede ledningsoplysninger.

Offentlige myndigheders ledninger
Fremover vil offentlige myndigheders og forsyningsselskabers ledninger, føringsrør og vejafvandingsledninger være omfattet af LER-lovens bestemmelser. Hertil kommer, at stophaner, blokstik eller ventiler også skal indberettes.

Anlæg, der er omfattet af kravet om registrering, er 1) ledninger, der fører strøm og signaler til gade- og vejbelysning, trafikstyringsanlæg, p-anlæg, trafikovervågning med videre, 2) tomme føringsrør – rør, hvori der kan føres en eller flere ledninger, og 3) vejafvandingsled­ninger der er ejet af en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab. Vejafvandingsriste og brønde er omfattet af loven, og kommuner skal frem­adrettet også registrere og digitalisere disse.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), har beføjelse til, efter forhandling med kommuner og regioner, at fastsætte regler for registrering af ledningsoplysninger om ledninger, som de har rådighed over, når der knytter sig offentlige beskyttelseshensyn til ledningen. Dette kan for eksempel være ledninger, der giver strøm eller kommunikation til hospitaler.

Standardisering af ledningsoplysninger
Baggrunden for, at ledningsoplysningerne skal standardiseres, er, at LER fremover skal kunne sammenstille disse oplysninger og gøre dem tilgængelig for graveaktørerne. Hertil kommer, at myndighederne som ledningsejere skal kunne sende de forespurgte ledningsoplysninger til ledningsejerregisteret inden for to timer, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Energi-, forsynings- og klimaministeren vil fast­sætte regler om, hvilke oplysninger der indgår i nødvendige ledningsoplysninger. Dette gælder både for nye og allerede anbragte ledninger.

Det vil være forbundet med store krav til ledningsejere at efterleve loven, når den er sat i kraft, for så vidt angår rør og ledninger, der allerede ligger i jorden. Det fremgår dog af forarbejderne til loven, at ejere af ”gamle” ledninger skal opfylde kravene til nødvendige ledningsoplysninger, hvis ledningsejeren har disse. For så vidt angår oplysninger vedrørende gamle ledninger, der ligger som PDF eller håndtegnede kort, skal ledningsejer ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering digitalisere oplysningerne i vektorformat, så de fremover kan sammenstilles med andre ledningsejeres oplysninger i LER. Der er ikke krav om, at der skal ske nyopmåling.

For så vidt angår nye ledninger vil ministeren udstede en bekendtgørelse, der beskriver kravene til de nødvendige oplysninger herunder oplys­­­­­­­­­ning­er om forsyningsart, antal ledninger og traceer.

Hvornår får lovændringerne betydning for ledningsejerne?
Der er enkelte dele af loven, der trådte i kraft allerede den 1. januar 2018. Dette vedrører for eksempel lovens formål, ændringen af gebyr­reglerne og reglerne om muligheden for at opbygge et modul til koordinering af grave­arbejder.

Der er først krav om, at gamle ledninger skal være digitaliseret og standardiseret 3 ½ år efter, at det nye system er sat i drift, hvilket ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering forventes at ske i slutningen af 2019.

Offentlige myndigheder skal fremover indberette nye vejafvandingsledninger, når systemet er sat i drift i 2019. For så vidt angår øvrige nye ledninger, er det endnu ikke klart, hvornår og efter hvilke regler disse skal indberettes. Der vil dog tidligst være krav om indberetning, når systemet er sat i drift.

Som det fremgår, kan offentlige myndigheder i en periode, inden de nye regler træder i kraft, indberette sine ledninger, som det er sket hidtil. Der er dog ingen tvivl om, at de nye bestemmelser om digitalisering af ledningerne vil pålægge myndighederne betydelige omkostninger og praktiske udfordringer, som de bør imødegå allerede på nuværende tidspunkt.

LIFA’s digitale robot, KortViser LER, er klar til at opfylde de nye LER-krav
KortViser LER er en digital robot til autobesvarelse af graveanmodninger fra LER. Robotten opfylder allerede kravene om udlevering af ledningsdata inden for to timer samt levering af data i et standard vektorformat. Herudover bliver al dokumen­tation autolagret i et webarkiv, det vil sige grave­anmodninger, mailbesvarelse, pdf-­kortbilag og de fremsendte ledningsdata. Det giver tryghed for en nem og hurtig tilgængelighed i en akutsituation.

Løsningen er systemuafhængig. Den arbejder både med åbne datastandarder og proprietære formater. Derfor kan løsningen integreres med de fleste GIS/CAD-systemer på markedet.

Løsningen er host‘ et med overvåget systemdrift. Netop denne form for service er der kommet mere fokus på hos de offentlige myndigheder og ledningsselskaberne på grund af kravet om udlevering inden for blot to timer.

LIFA justerer løbende den digitale robot, efter­hånden som de tekniske krav bliver meldt ud fra LER.

Der er stadigvæk megen usikkerhed omkring de endelige krav. Bekendtgørelsen er endnu ikke kommet, så de endelige tekniske krav er endnu ikke meldt ud, men under alle omstændigheder så er der en betydelig opgave i vente for offentlige myndigheder og ledningsselskaber. Især kravet om udlevering af ledningsdata i vektorformat inden for to timer vil kræve en del af teknikken og de bagvedliggende data.