Hvornår

12/03/2024 - 03/05/2024    
9:30 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

LIFA A/S (Odense)
Lucernemarken 1, Odense S, 5260

Event Type

I forlængelse af undersøgelsen om kompetencer i Geodatabranchen, der blev gennemført op til Kortdage 2022, gennemfører Kompetenceudvalget en kursusrække over 6 dage. Kurset vil omhandle nogle af de emner, som bl.a. kommunale GIS-medarbejdere har efterspurgt. Det er emner, som ikke normalt indgår i GIS-uddannelser, men som er en forudsætning for at kunne agere i den danske GIS-verden. Vi skal dykke ned i datadistribution, adresser, BBR, GeoDanmark-data, plandata, miljøportalen, klima og højdemodellen.

Vi gennemfører kurset med en geografisk fordeling, så dag 1 og 2 er i Odense (sammenhængende), dag 3 og 4 er i København (sammenhængende) og dag 5 og 6 foregår i cyberspace (halve dage).

Målgruppe
Dette kursus er for dig, der har brug for et overblik over alle de gængse data, der indgår i den kommunale GIS-sagsbehandling og forvaltning. Du kan fx være nyuddannet GIS’er, eller du kan have en anden uddannelsesbaggrund, og er blevet ansat i en GIS-afdeling, hvor du skal arbejde med registre og geodata.

Kurset giver en forståelse for, hvor data skabes, hvad de bruges til, og hvordan de vedligeholdes, således at kursisten efter endt kursus er klædt på til at forstå og anvende data.

Undervisningsform
Kurset køres som fire fysiske kursusdage og to halve virtuelle kursusdage. Du vil efter endt kursus modtage et diplom.

Kompetencer
Kurset giver dig et overblik over forskellige Grunddata-pakker, der gør det muligt for dig at håndtere og behandle Grunddata i GIS.

Forudsætninger
Du er bekendt med dataformater og datatjenester til GIS. Kursisterne skal selv medbringe en bærbar PC og skal kunne tilgå et GIS-program som QGIS, MapInfo eller ArcGIS.

Deltagerantal
Vi gennemfører kurset ved min. 10 deltagere, og der vil være plads til højst 20 deltagere på kurset.

Undervisere
Undervisere på kurset er på dag 1 og 2: medarbejdere hos LIFA A/S, på dag 3: medarbejdere hos GeoDanmark, på dag 4: medarbejdere hos Miljøportalen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og på dag 5 og 6: relevante dataspecialister. Ved stor søgning til kurset sætter vi en ekstra underviser på.

Kursusplan

 • Tirsdag, den 12. marts 2024 kl. 9.30 – 16.30: 1. kursusdag om Grunddata, registre og datasammenhænge. Hos LIFA i Odense med efterfølgende middag, socialt samvær og overnatning
 • Onsdag, den 13. marts 2024 kl. 8.30 – 16.00: 2. kursusdag om datasammenhænge bl.a. adresser og BBR. Hos LIFA i Odense
 • Tirsdag, den 9. april 2024 kl. 9.30 – 16.00: 3. kursusdag om GeoDanmark og GeoFA. Hos KL i København med efterfølgende middag, socialt samvær og overnatning
 • Onsdag, den 10. april 2024 kl. 8.30 – 16.00: 4. kursusdag om plandata og Miljøportalen. Hos Miljøportalen i København
 • Torsdag, den 25. april 2024 kl. 9.00 – 12.30: 5. kursusdag om vejr- og klimadata. Virtuelt kursus
 • Fredag, den 3. maj 2024 kl. 9.00 – 12.30: 6. kursusdag om Højdemodellen. Virtuelt kursus

Foreløbig beskrivelse af programelementer

1. kursusdag om Grunddata, registre og datasammenhænge
På kursets første dag har LIFA A/S fokus på ejendomsdata herunder registre og sammenhænge imellem disse. Vi vil komme ind på ejendomsbegreber, Ejerfortegnelsen, Matriklen, Tingbogen, EBR, udfasning af ESR, Vurderingsregisteret samt ejendomsdannelse. Udover forelæsninger, vil der være gennemgang af øvelser og gruppearbejde i mindre grupper.

2. kursusdag om datasammenhænge bl.a. adresser og BBR
På kursets anden dag har LIFA A/S fokus på data og datasammenhænge. Vi vil komme ind på DAR og adresser, BBR, herunder hvad BBR er og BBR’s sammenhæng med de øvrige registre, CVR, CPR og DAGI. Udover forelæsninger, vil der være gennemgang af øvelser og gruppearbejde i mindre grupper.

3. kursusdag om GeoDanmark og GeoFA
3. kursusdag skal give deltagerne forståelse for GeoDanmarks organisation, dataindsamlingsmetoder, ajourføringsmetoder, kvalitetskontrol af data samt viden om dataudstillingsplatforme for GeoDanmark grunddata og Geografiske Fagdata (GeoFA-data). GeoDanmark-data indgår i mange forvaltningsopgaver, kortdata og andre løsninger, og kurset vil berøre dataspecificering, dataindsamling, datakvalitet, dataudstilling og anvendelse af data. Kursusdagen udformes som en blanding af oplæg, dialog, eksempler og øvelser. Efter kursusdagen vil deltageren have opnået viden om hvad, data er skabt til, og hvad, data kan benyttes til, samt en praktisk indsigt i hvor og hvordan, man tilgår GeoDanmark-grunddata og GeoFA-data.

4. kursusdag om plandata og Miljøportalen
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har ansvar for Plandata-registeret, der er det digitale register for fysisk planlægning i Danmark, og hvor alle har adgang til at hente oplysninger om planer mv., der er tilvejebragt efter planloven. På kurset får vi et overblik over de forskellige plantyper i registeret, herunder lokalplaner, kommuneplaner, landsplandirektiver og korttemaer vedr. vedvarende energi (VE). Vi vil gennemgå ajourføring af registerets data og få et overblik over registerets historie. Vi vil derudover lave nogle øvelser med at hente korttemaer ind i QGIS og lave nogle GIS-analyser på udvalgte korttemaer. Se mere information om Plandata-registeret her: https://planinfo.dk/plandatadk

Danmarks Miljøportal har mange løsninger og distribuerer data på adskillige måder. Nogle tror, at Danmarks Miljøportal er lig Danmarks ArealInformation, men det er ikke tilfældet. Du bliver klogere og ved hvorfor, og du kommer til at kunne navigere i Miljøportalens univers af miljødata. På kurset vil du blive taget igennem, hvad deling af data betyder i Danmarks Miljøportals perspektiv. De mange muligheder bliver præsenteret; nogle gange vil det måske være smartest at bruge et af vores systemer med en brugergrænseflade, alternativt tilgå tjenester eller downloade hele datasæt via Arealdata – eller ligefrem overveje genbrug af Danmarks Miljøportals Lagvælger i din løsning? Det kan også være, at du bare skal kaste dig over Miljøportalens plug-in til QGIS? Vi glæder os til at tage dig med hele vejen rundt, så du bliver klædt på til at kunne finde op og ned i de mange muligheder.

5. kursusdag om vejr- og klimadata. Virtuelt kursus
Den 5. kursusdag afvikles som et virtuelt kursus, forløber over en formiddag og handler om højdedata, HIP og DMI. Højdedata bliver med fokus på anvendelser, men også de nye specifikationer og opdateringshastighed kommer vi ind på. Der vil bliver arbejdet med ’blue spot’, HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem ) og hydrologiske data, herunder nedbør, kystnært vand og terrænnært grundvand. Vi vil også se nærmere på hvilke data fra DMI, man kan få adgang til, og hvad man kan med dem. Det gælder live meteorologiske data, observationer, prognoser – og et plugin til QGIS WFS3. Gennem kursusdagen vil der være øvelser og eksempler, som deltagerne kan prøve af.

6. kursusdag om Højdemodellen. Virtuelt kursus
Den 6. kursusdag afvikles som et virtuelt kursus og forløber ligeledes over en formiddag. Kursusdagen handler om KAMP, ortofoto, skærmkort og stednavne. KAMP er et værktøj til klimatilpasning og arealanvendelse. Vi dykker ned i ortofoto, skråfoto og NIR-data. Gennemgangen af skærmkortet har fokus på kortlægning og ajourføring, og på hvilke valg, man bør gøre sig ved anvendelsen. Vi skal også høre kort om anvendelse og opdatering af stednavne i stednavneregisteret. Endelig byder dagen på en kort afrunding af det samlede kursus ved Geoforums Kompetenceudvalg.

Pris for deltagelse
Early bird: Kr. 9.995,- plus moms ved tilmelding senest den 25. februar 2024.
Normalpris: Kr. 17.500,- plus moms.
Overnatninger og aftenforplejning kan tilkøbes.
Opkrævning af kursusafgiften vil ske i umiddelbar forlængelse af første kursusgang.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding senest den 26. februar.

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Julie Strøm Bendixen
 • Brian Pilemann Olsen
 • Tora de Boer
 • Tanja Ingversen
 • Philippe Kirscher
 • Linda Busch
 • Anders Skov Cowland
 • Laurits Faarup Marcussen
 • Annelise Jørgensen
 • Helene Heide-Jørgensen
 • Kim Kashi
 • Steffen Boe
 • Mike Sørensen