Hvornår

13/06/2019    
9:30 - 16:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Event Type

Klimaforandringer rammer allerede i dag Danmark med ændringer i nedbørsmønstre og havspejl. De umiddelbare effekter som oversvømmelser og tørke er også velkendte, og kommunerne har kortlagt områder i risiko for oversvømmelse.

Dynamikker i det overfladenære grundvand er fx ikke i så høj grad på dagsordenen, men fortjener opmærksomhed.

I seminaret præsenteres status på forskning, udvikling, og anvendelse af hydrologiske modeller med geografisk information. Vi skal bl.a. se nærmere på beregninger af ændringer i hydrologien som følge af klimaforandringerne.

 

Program for dagen:
09:27 – 09:30   Velkomst v. Martin Rudbeck Jepsen, KU / Geoforums Kompetenceudvalg

09:30 – 10:15   Udviklingen af HIP. Eva Bøgh, SDFE
SDFE koordinerer udviklingen af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) på vegne af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis Initiativ 6.1, ”Fælles data om terræn, klima og vand”. HIP vil levere sammenhængende data og modelberegninger for det hydrologiske kredsløb. Dette inkluderer daglige modelberegninger af dybden til terrænnært grundvand og jordens vandindhold i 100 m grid for hele landet, samt beregninger af vandføring ca. hver km i vandløb. Modelberegninger foretages med DK-modellen, der ejes af GEUS, for en historisk periode (1990-2019) og inkluderer beregninger for den nære (2041-2070) og fjerne (2071-2100) fremtid. Modelberegningerne kan bruges til vandforvaltning, klimatilpasning og anden planlægning samt forskellige analyser, fx i relation til miljøvurderinger. Der vil også blive adgang til randbetingelser, der kan anvendes til udvikling af mere detaljerede, avancerede hydrologiske modeller. Der fortælles om baggrund, rammer, brugerinteresser, indhold og planer for udvikling af HIP, og anvendelsesmuligheder diskuteres.

10:15 – 10:45   HIP v. Simon Stisen, GEUS
De hydrologiske modelberegninger i HIP4Plus baseres på en videreudvikling af den nationale vandressourcemodel, DK-modellen. Modellen rekalibreres med særligt fokus på det terrænnære grundvand med inddragelse af nye terrænnære pejledata. Desuden forfines modelopløsningen fra 500 m til 100 m, hvilket indebærer et stort arbejde med modelopsætning og optimering af beregningstiden. Effekten af fremtidige klimaændringer på vandløbsafstrømning og terrænnært grundvand kvantificeres med anvendelse af den opdaterede model i kombination med et ensamble af klimascenarier.

10:45 – 11:00   Kaffepause

11:00 – 11:30   Erfaring med HIP fra Holstebro. Alan Lunde, Vestforsyning
Storå er udvalgt som modelområde i FODS 6.1 og de efterfølgende HIP-projekter. Holstebro Kommune og Vestforsyning samarbejder om et klimasikringsprojekt, hvor data om vandsystemet kvalificeres til klimasikringen og ”smart styring” skal anvendes ved drift af de kommende anlæg. Både et større kendskab og dynamiske modeller for Storå-systemet er interessant for Vestforsyning, men også modellering af fremtidige klimascenarier for både grundvand og vandføring har interesse for alle vores enkelte forsyningsgrene.

11:30 – 12:00   Terrænnært grundvand – modellering med ML. Helen Berger, COWI
Oplægget kommer til at handle om baggrunden for udviklingen af et planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. Værktøjet er udviklet for Region Midt i “Coast to Coast”-regi. Der er anvendt metoden, Machine Learning (ML), som ikke tidligere har været anvendt til kortlægning af dybden til det terrænnære grundvand. Beregningerne er udført på basis af estimerede typiske høje vintervandstande kombineret med en lang række betydende parametre/variable.

12:00 – 13:00   Frokost

13:00 – 13:30   Når vandet trænger sig på… Gert Michael Laursen, Odense Kommune
Også Odense Kommune bliver presset af vand fra alle sider – fra oven af stigende mængder nedbør, fra siden af et stigende havniveau og voldsommere stormfloder, og nedefra af stigende terrænnært grundvand. Det har vi længe forsøgt at indrette os på, men klimaændringer og en fortsat byudvikling tvinger os til at tænke i nye baner. Her er resultaterne fra f.eks FODS6.1 og HIP nyttige værktøjer.

13:30 – 14:00   SCALGO Live med vandløb og grundvand v. Morten Revsbæk, SCALGO
SCALGO Live er en landsdækkende platform, som gør det nemt og hurtigt at arbejde med oversvømmelsesscreening i kommuner og forsyninger. Platformen har udviklet sig hurtigt fra de tidlige versioner i 2016 til et værktøj, som i dag anvendes af mere end 5000 brugere i hele Skandinavien. Baseret på feedback fra brugerne og samarbejde med førende rådgivere og forskningsinstitutioner udvikles der hele tiden nye funktioner til SCALGO Live. I dette oplæg vil vi fokusere på to af de nyeste tiltag, som SCALGO har arbejdet med nemlig 1) skabelsen af et nyt værktøj til at arbejde med oversvømmelser fra vandløb i nationalskala, og 2) udarbejdelse af et planlægningsværktøj til at arbejde med terrænnært grundvand i Region Midtjylland.

14:00 – 14:20   Kaffepause

14:20 – 15:05   Modellering af hydrologiske effekter af klimaændringer v. Karsten Høgh Jensen, KU
For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af klimaændringer på hydrologiske variable anvendes klimamodellers projektioner af klimavariable i et fremtidigt klima som input til hydrologisk modeller. Klimamodellers projektioner er afhængige af det CO2-emissionsscenarium, der lægges til grund for simuleringerne, men derudover er resultaterne påvirket af bias, og forskellige klimamodeller giver forskellige resultater. Hertil kommer, at de hydrologiske modeller også har en række usikkerhedsfaktorer. Der gives et eksempel på en analyse af de hydrologiske konsekvenser af klimaændringer samt betydningen af de forskellige usikkerhedselementer.

15:05 – 15:35   Klimadata og regnradar v. Mikael Scharling og Rashpal Gill, DMI
Foredraget vil give et indblik i DMI’s produktion af klimadata.

15:35 – 16:00   Afrunding v. Martin Rudbeck Jepsen, KU / Geoforums Kompetenceudvalg

 

Pris for deltagelse
Kr. 975,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 12. maj: 775,- plus moms)

 

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Jonas
 • Rasmus
 • Morten Ejsing
 • regitze lassen
 • seyedreza reihaninia
 • Anne Bertelsen
 • Rikke Folving Ginzburg
 • Gunver Heidemann
 • Judith Wood
 • Lise Lindberg Frellesen
 • Ole B. Christensen
 • Andreas Dyndegaard
 • Niels Broge
 • Gitte Krog Aage
 • Marianne B. Wiese