Dato: 04. september 2009

Formål

Tidsskriftsudvalget står for initiering, redigering og udgivelse af tidsskriftet Geoforum Perspektiv, der som udgangspunkt udkommer 2 gange om året. Målgruppen er Geoforums medlemmer og andre med tilsvarende interesse for og viden om Geoforums interessefelt og virkeområder. Geoforum Perspektiv er dét nationale, danske magasin for Geoforums interessefelt og virkeområder.

Tidsskriftsudvalgets aktiviteter skal understøtte Geoforums virke i henhold til Strategi 2018.

Organisering

Udvalgets medlemmer bør tilstræbes sammensat bredt repræsenterende, således at kompetencer afdækkes bredt indenfor fagområdet. Der søges repræsentation fra såvel virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter. Udvalget har ansvaret for at sikre en passende sammensætning. Udvalgets sammensætning skal godkendes af bestyrelsen ved oprettelsen. Efterfølgende er udvalget selvsupplerende.

Geoforums sekretariatschef er medlem af udvalget. Udvalget udpeger en formand blandt medlemmerne, men Geoforums sekretariatschef kan ikke være formand for udvalget.

Roller i udvalget

Udvalgets formand er ansvarshavende redaktør for tidsskriftet. Udvalget i øvrigt fungerer som redaktion.

Udvalgsformanden sikrer fremdriften i udvalgets arbejde, udpeger referent, indkalder til møder og er ordstyrer ved møderne.

Udvalgsmedlemmerne påtager sig hver især en aktiv rolle i forbindelse med den løbende udgivelse af tidsskriftet.

Udvalgsmedlemmer kan udpeges til at påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde i forbindelse med:

 • ansvar for en artikel til tidsskriftet
 • udarbejdelsen af arrangementer i forbindelse med tidsskriftet
 • nye initiativer til varetagelse af redaktionens arbejde

Alle artikler er som minimum gennemlæst, kommenteret og redigeret af ét medlem af redaktionen og redaktøren.

Det er tidsskriftsudvalgets opgave at producere passende vejledninger til forfatterne. Herunder gennemgang af opsætning, krav til indhold og omfang, formater for fremsendelse af illustrationer m.v.

Aktivitetsområder

Geoforum Perspektiv har som formål at formidle aktuel og dybdegående viden i relation til Geoforums interessefelt og virkeområder. Læseren af Geoforum Perspektiv skal føle sig vel underrettet om større aktiviteter og videnskabelige problemstillinger – primært i relation til det danske samfund. Artikler, der er rettet mod tilsvarende internationale emner, kan også optages. Emner, der tages op, kan fx omfatte:

 • Store avancerede og komplekse systemer eller dataproduktioner
 • Store organisationers eller virksomheders brug af GIS og geodata
 • Strategiske problemstillinger i forbindelse med GIS og geodata
 • Overordnede, videnskabelige gennemgange af tekniske, analytiske eller konceptuelle emner

Artikler, der udelukkende fremstår som markedsføring af et enkelt firmas produkter eller enkelte produkters egenskaber og frembringelse, optages ikke.

De fleste udgivelser er temanumre. Som udgangspunkt fastsættes temaerne af redaktionen, men kan også foreslås udefra. Artikler kan skrives på opfordring fra redaktionen eller indsendes efter aftale med redaktøren. Planlagte temanumre annonceres i medlemsbladet geoforum.dk eller på foreningens hjemmeside, så interesserede forfattere kan henvende sig på eget initiativ.

Sproget er som udgangspunkt dansk, men artikler på skandinaviske sprog eller engelsk kan også optages.

Form på udvalget

Der sigtes mod at afholde halvårlige møder med supplement i forbindelse med udarbejdelse af tidsskriftet samt ad hoc-aktiviteter.

Resultat og effekt

Der stiles mod følgende resultat af udvalgets arbejde på kortere sigt:

 • Udgivelse af 2 numre af tidsskriftet årligt
 • En årsplan, der formidler et overblik over redaktionens udgivelser 1-1½ år ud i fremtiden

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:

 • At Geoforum bidrager til en grundig afdækning af de udvalgte emneområder, der belyses i tidsskriftet
 • At det faglige niveau indenfor GI-området er blevet hævet i Danmark
 • At have opnået et godt overblik over det nationale kompetenceniveau indenfor de belyste emneområder

Det tilstilles, at ressourcerne i udvalget anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt.

Tidsplan

Arbejdet i Tidsskriftsudvalget varetages som en kontinuerlig opgave.

Tidsskriftsudvalget den 29. september 2009

Godkendt på Geoforums bestyrelsesmøde den 10. september 2009