Formål

Geoforum arbejder bl.a. for at få rekrutteret unge til geodata-branchen. For at nå dette mål nedsætter bestyrelsen en redaktion vedr. ressource-Internetportalen, www.kortfordig.dk. Denne portal har til hensigt at styrke synliggørelsen af geodata-branchen og uddannelsestilbud inden for geodataområdet blandt de unge. Desuden skal portalen være udvekslingssted for konkrete undervisningsressourcer inden for GIS- og geodataområdet.

Redaktionens formål er derfor:

 • at være bestyrelsens referencegruppe i forhold til konsolideringen og udbredelsen af kendskabet til Kortfordig.dk
 • at fungere som et hjælpeorgan for bestyrelsen ved at bidrage med strategisk sparring, så Geoforum vil stå stærkt i de unges bevidsthed omkring behovet for arbejdskraft til geodata-branchen
 • at synliggøre uddannelserne i Danmark inden for fagområdet
 • at samle undervisningsressourcer til direkte brug i undervisningen i skoler, gymnasier og højere uddannelsessteder
 • at synliggøre studenterjobs
 • at synliggøre praktiksteder
 • at finde rollemodeller blandt Geoforums medlemmer, som kan eksponere geodata-branchens mangfoldighed

Aktivitetsområder

Konkret skal redaktionen støtte bestyrelsen i forhold til:

 • at udvikle portalen optimalt for at henvende sig til så mange unge som muligt
 • at give portalen et indhold, som viser geodata-branchens bredde
 • at udtænke en strategi for udbredelsen af portalen blandt andet ved inddragelse af Geoforums medlemmer i udviklingen og synliggørelsen af rollemodeller
 • at styrke det faglige samspil mellem Geoforum og uddannelsessektoren
 • at bygge bro til og koordinere aktiviteter i samarbejde med interne aktiviteter såsom Kortdage
 • at bygge bro til og koordinere aktiviteter i samarbejde med eksterne aktiviteter såsom Facebook-gruppen, Unge GIS-brugere

Organisering

Bestyrelsen ønsker en aldersfordelt repræsentation i redaktionen, som dækker universiteterne, gerne gymnasierne, Unge-GIS-brugere og unge, som allerede er aktive i Geoforum.

Redaktionen ønskes bemandet af ca. fem medlemmer med flg. profiler: Et bestyrelsesmedlem, et sekretariatsmedlem, 1-2 studerende, og op til to repræsentanter fra hhv. universiteterne og virksomhederne, såfremt disse ikke er repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen har ansvaret for at sikre en passende sammensætning af redaktionen. Redaktionens sammensætning skal godkendes af bestyrelsen ved oprettelsen. Efterfølgende er redaktionen selvsupplerende.

Roller i redaktionen

Redaktionens formand er ansvarshavende redaktør for Kortfordig.dk og har dermed ansvaret for portalens indhold. Redaktøren sikrer fremdriften i redaktionens arbejde, udpeger referent, indkalder til møder og er ordstyrer ved møderne.

Redaktionens ordinære medlemmer fungerer som redaktion. Redaktionsmedlemmerne påtager sig hver især en aktiv rolle i forbindelse med den løbende ajourføring af portalen.

Redaktionsmedlemmer kan udpeges til at påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde.

Resultater og effekt

Der stiles mod følgende resultat af redaktionens arbejde på kortere sigt:

 • At ajourføre og udbrede kendskabet til Kortfordig.dk inden søgningen til de videregående uddannelser sætter ind for april 2015. Der udarbejdes en kampagne med input fra Geoforums medlemmer, der sigter mod at belyse forskellige uddannelsesmuligheder samt at synliggøre geodata-branchens mangfoldighed mhp. at eksponere et jobmarked for uddannelsessøgende.
 • En plan for at sætte en årlig cyklus i gang, der kan bringe unge mennesker i spil til potentielle studier indenfor GIS og geodata, synkroniseret med ansøgningstidspunkter til uddannelserne.
 • En plan for, hvordan vi med kortfordig.dk når ud til de uddannelsessøgende med kampagner og spredning af viden om portalen.

Med redaktionens arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:

 • At Geoforum bidrager til en større synliggørelse af geodata-branchen i det unge segment.
 • At Geoforum i kortfordig.dk samler en ressource af viden og materialer særligt rettet mod undervisning – til brug for hele geodata-branchen.
 • At antallet af uddannelsessøgende til de uddannelser, der understøtter geodata-branchen, er steget i Danmark.

Det tilstilles, at ressourcerne i udvalget anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt.

Tidsplan

Redaktionens opgaver varetages kontinuerligt.

Godkendt på Geoforums bestyrelsesmøde den 14.1.2015