Dato: 4. september 2009

Formål

Geoforum arbejder for at fremme kompetencen indenfor GI-området og ønsker, at dette arbejde organiseres i et Kompetenceudvalg.

Udvalgets formål er:

 • at igangsætte aktiviteter på kompetenceområdet til gavn for Geoforums medlemmer indenfor kort og geodata­området
 • at fremme samarbejdet mellem organisationer, virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, som arbejder med geografisk information
 • at medvirke til at hæve det faglige niveau ved efteruddannelse, foredrag, seminarer og anden faglig aktivitet

Kompetenceudvalgets aktiviteter skal understøtte Geoforums virke i henhold til Strategi 2013.

Organisering

Udvalgets medlemmer bør tilstræbes sammensat bredt repræsenterende, således at kompetenceinitiativer og -behov afdækkes bredt indenfor fagområdet. Der søges repræsentation fra såvel private virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter. Udvalget har ansvaret for at sikre en passende sammensætning. Udvalgets sammensætning skal godkendes af bestyrelsen ved oprettelsen. Efterfølgende er udvalget selvsupplerende.

Geoforums sekretariatschef er medlem af udvalget. Udvalget udpeger en formand blandt medlemmerne, men Geoforums sekretariatschef kan ikke være formand for udvalget.

Roller i udvalget

Udvalgsformanden har ansvaret for fremdriften i udvalgets arbejde, udpeger referent, indkalder til møder og er ordstyrer ved møderne. Udvalgsformanden forventes at deltage i to årlige bestyrelsesmøder.

Udvalgsmedlemmerne påtager sig hver især en aktiv rolle i forbindelse med den løbende udvikling af kompetenceløftende aktiviteter og behov.

Udvalgsmedlemmer kan påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde i forbindelse med:

 • udarbejdelsen af arrangementer
 • dialogaktiviteter med Geoforums øvrige udvalg for formidling indenfor fagområdet
 • skabelse af nye initiativer til samarbejde med organisationer udenfor Geoforum
 • skabelse af nye initiativer til kompetenceløft indenfor Geoforums fagområde

Aktivitetsområder

 • Udvalget har til opgave at afholde et antal kurser, seminarer og/eller workshops pr. år., som understøtter den fortsatte vidensopbygning på kort- og geodataområdet i Danmark
 • Udvalget medvirker aktivt til at udbuddet af formelle efteruddannelser på kort- og geodataområdet er afstemt med de fremtidige behov i Danmark
 • Udvalget udarbejder handlingsplaner for aktiviteterne i de kommende 1 – 1½ år. Handlingsplanerne revideres efter behov dog mindst én gang om året. Ved væsentlige ændringer fremlægges handlingsplanerne for Geoforums bestyrelse.
 • Udvalget orienterer løbende Geoforums bestyrelse om arbejdet. Udvalgets kontakt til bestyrelsen varetages af såvel udvalgsformand som sekretariatschefen.

Form på udvalgsarbejdet

Der sigtes mod at afholde kvartalsvise møder i udvalget med evt. supplement i forbindelse med ad hoc-aktiviteter. Udvalget afholder en del af de kompetenceløftende arrangementer i samarbejde med organisationer, virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, som arbejder med geografisk information.

Resultat og effekt

Der stiles mod følgende resultat af udvalgets arbejde på kortere sigt:

 • Planlægning og afholdelse af 6-10 kompetenceløftende arrangementer årligt. Udvalgets aktiviteter hviler i sig selv, herunder bidrager forholdsmæssigt til Geoforums generelle virke
 • En årsplan, der formidler et overblik over udvalgets aktiviteter på GI-området

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt, at:

 • Geoforum bliver en mere bevidst forening omkring kompetence indenfor GI-området
 • det faglige niveau indenfor fagområdet i Danmark er blevet hævet
 • have opnået et godt overblik over det nationale og internationale kompetenceniveau i relation til GI-området

Tidsplan

Kompetenceudvalgets opgaver varetages kontinuerligt.

 

 

 

Kompetenceudvalget den 7. september 2009.

 

 

Godkendt på Geoforums bestyrelsesmøde den 10. september 2009.