August 2014

Formål

Geoforum ønsker at styrke det internationale engagement og sikre, at dette er til gavn for Geoforums medlemmer

Udvalgets formål er:

 • At formidle Geoforums internationale indsats
 • At fastholde og udvikle internationale netværk
 • At opfordre Geoforums medlemmer til at deltage i internationale aktiviteter, herunder bidrag ved konferencer/seminarer og aktiv deltagelse i arbejdsgrupper under de internationale organisationer
 • At skabe overblik over den internationale markedssituation
 • At følge den faglige internationale udvikling og herigennem bidrage til vidensopbygning og udveksling
 • At følge og om muligt påvirke den internationale politiske udvikling på geodata-området

Det internationale udvalgs aktiviteter skal understøtte Geoforums strategi 2018.

Udvalgets organisering

Fra opstarten sammensættes udvalget af medlemmer udpeget af Geoforums bestyrelse. Efterfølgende er udvalget selvsupplerende efter behov. Udvalgets medlemmer skal bredt repræsentere producenter, rådgivere, offentlige myndigheder og universiteter med interesse i den internationale udvikling.

Udvalgets roller

Udvalgsformanden skal sikre fremdrift i udvalgets arbejde, udpege referent, indkalde til møder og være ordstyrer ved møderne.

Udvalgsmedlemmerne påtager sig hver især en aktiv rolle i forbindelse med indsamling af viden om internationale aktiviteter på GI-området.

Udvalgsmedlemmerne kan udpeges til at påtage sig en specifik rolle i forbindelse med en international aktivitet:

 • som repræsentant for Geoforum i en international organisation
 • ved rapportering fra en international kongres eller et møde af generel interesse
 • for at følge udviklingen inden for et nærmere defineret fagligt område

Udvalgets aktiviteter

Udvalgets aktiviteter er at

 • repræsentere Geoforum i internationale GI-organisationer
 • udarbejde en bruttoliste over relevante organisationer
 • kommunikere Geoforums internationale aktiviteter til medlemmerne
 • stille forslag om mulige internationale kapaciteter, der kan deltage i Geoforum arrangementer
 • arrangere internationale indlæg ved Kortdage
 • bidrage til internationale Geoforum-arrangementer i Danmark

Årlig rapport til bestyrelsen

Udvalget udarbejder årligt en statusrapport til Geoforums bestyrelse.

Rapporten skal bl.a. indeholde:

 • Opgørelse over aktiviteter, resultater og effekter af udvalgets arbejde
 • En ”cost/benefit” opgørelse over Geoforums internationale aktiviteter

Udvalgets møder

Udvalget mødes mindst hvert kvartal og kan på opfordring af et medlem og efter aftale med

formanden indkaldes ad hoc.

Resultat og effekt

Der stiles mod følgende resultat af udvalgets arbejde på kortere sigt:

 • Formaliseret støtte til og sparring med Geoforums repræsentanter i de internationale organisationer
 • Input til et eller flere Geoforum-arrangementer med internationalt islæt
 • Årligt at formidle et overblik over Geoforums engagement i internationale aktiviteter på GI- området

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:

 • At Geoforum bliver en mere internationalt bevidst forening
 • At Geoforum søger at øve indflydelse på strategiske, politiske, forretningsmæssige og tekniske beslutninger til gavn for Geoforums medlemmer
 • At have opnået et godt overblik over internationale aktiviteter i relation til GI-området

Det tilstilles, at ressourcerne i udvalget anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt.

Tidsplan

Geoforum internationale udvalg er et permanent udvalg, der skal varetage en kontinuerlig opgave.

Internationalt Udvalg den 11. august 2014

Godkendt på Geoforums bestyrelsesmøde den 9. september 2014