Opdateret den 14. september 2017

Formål

Det er Geoforums bestyrelses ønske, at der arbejdes for ”Flere og mere målrettede tilbud til alle interessenter” jf. strategien. Således er formålet med Forsyningsnetværket at skabe værdi til Geoforums medlemmer og interessenter, øge foreningens bredde og styrke medlemstallet. Det er derfor bevidst og prioriteret, at der arbejdes fokuseret med forsyning som et interessefelt for Geoforum.

Forsyningsnetværkets formål er:

 • – at påvirke og italesætte anvendelsen af geodata bredt i forsyningssektoren
 • – at understøtte deltagende forsyningernes mulighed for at leve op til DANVAs, Dansk Affaldsforenings, Dansk Fjernvarmes, Danske Vandværkers og Danske Kraftvarmeværkers fælles vision for den offentligt og forbrugerejede forsyningssektor: ”Vi forsyner Danmark” i relation til at skabe effektive selskaber gennem bedre anvendelse af geodata
 • – at skabe et netværk internt i forsyningssektoren og mellem forsyningssektoren og det offentlige med henblik på at bistå til at sikre at højne nytteværdien og anvendeligheden af geodata
 • – at arbejde for en reduktion af silotænkningen i forsyningsbranchen med henblik på at bringe geodata i spil til gavn for både private og offentlige aktører
 • – at undersøge problemstillinger ved anvendelse og integration af geodata i forsyningssektorens digitale løsninger
 • – at føde nye idéer og udviklingstiltag til brug i forsyningsnetværket eller blandt forsyningsnetværkets medlemmer
 • – at bistå Geoforums bestyrelse med høringssvar på forsyningsområdet

Organisering

Forsyningsnetværket er et åbent netværk for alle Geoforums medlemmer på forsyningsområdet.

Forsyningsnetværket bør tilstræbes at være bredt repræsenteret med deltagelse af repræsentanter fra alle forsyningsarter. Rådgivere, leverandører og relevante myndigheder inviteres til at deltage i netværket. Forsyningsnetværket har selv ansvaret for at sikre en passende sammensætning.

Roller i udvalget

Bestyrelsen udpeger en netværkskoordinator. Netværkskoordinatoren har ansvaret for fremdriften i netværket, indkalder til møder i netværksgruppen og varetager en koordinerende rolle ved møderne samt rollen som kontaktperson til bestyrelsen og sekretariatet.

Deltagerne i netværksgruppen kan hver især påtage sig en aktiv rolle i forbindelse med netværkets aktiviteter.

Deltagerne i netværksgruppen kan også påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde i forbindelse med de aktiviteter, der er beskrevet i formålet.

Aktivitetsområder

Netværksgruppen skal i overensstemmelse med formålet:

 • – udarbejde en handleplan med afgrænsede aktiviteter, som er realistiske i tid og omfang. Handleplanen vil være tilgængelig fra netværkets side (www.geoforum.dk/forsyning)
 • – udarbejde oplæg/sellingpoints til hvervning af medlemmer fra forsyningssektoren
 • – forestå forsyningsrelevante arrangementer primært i relation til Kortdage
 • – forfatte artikler til magasinet GEOFORUM eller andre medier om forsyningsrettede emner med geodata-fokus

Møder

Der sigtes mod at afholde 3 til 4 møder om året. Mødeaktiviteten kan øges ved behov, f.eks. i forbindelse med planlægning af et forsyningsspor på Kortdage eller ved andre igangsatte ad-hoc aktiviteter. Møderne går som udgangspunkt på tur hos medlemmerne af netværket. Videomøder anvendes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Økonomi

Værten ved møderne forventes at stå for forplejning. Deltagerne i netværket forventes selv at afholde evt. transportomkostninger forbundet med mødedeltagelsen.

Resultat og effekt

Der stiles mod følgende resultat af netværkets arbejde på kortere sigt:

 • – En handleplan for forsyningsnetværket med planlagte aktiviteter, som kan ses på netværkets side (www.geoforum.dk/forsyning)
 • – Forsyningsnetværket skal være bemandet med repræsentanter fra mindst 3 forsyningsbrancher
 • – Forsyningsnetværket har bidraget med afholdelse af arrangementer på Kortdage (i samarbejde med Geoforums Kortdagsudvalg)
 • – Artikler i magasinet GEOFORUM eller i andre relevante medier

Med netværkets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:

 • – At Geoforum bliver en aktiv aktør inden for anvendelsen af geodata i forsyningssektoren
 • – At der stilles skarpt på anvendelse af offentlige reference- og geodata i forsyningssektoren
 • – At forsyningssektoren bliver solidt repræsenteret i Geoforum
 • – At forsyningssektoren blev mere synlig og kan dele af sine kompetencer og erfaringer inden for anvendelsen af geodata til andre

Det tilstilles, at ressourcerne i netværket anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt.

Tidsplan

Forsyningsnetværkets opgaver varetages kontinuerligt.

Godkendt af Geoforums bestyrelse den 30. maj 2017