Dato: 23. marts 2012

Baggrund

brugstedet.dk blev i foråret 2012 etableret i et projektsamarbejde mellem Geoforum og Kort & Matrikelstyrelsen. brugstedet.dk er en eksempelportal med fokus på anvendelse af geografisk information (GI). Portalen fungerer som kommunikations- og markedsføringsplatform for alle i GI-domænet.

I projektets regi blev 30 anvendelseseksempler redaktionelt udvalgt, bearbejdet og publiceret. Disse eksempler udgør hverken portalens fremtidige fulde antal af anvendelseseksempler eller et repræsentativt udsnit af faktisk anvendelse af GI. Det forventes derfor, at antallet af eksempler i brugstedet.dk øges fremover over i takt med, at anvendelsen af GI finder større og større udbredelse i både den private og den offentlige sektor.

Samarbejdsprojektet valgte, at de første 30 eksempler skulle publiceres redaktionelt til fordel fra en friere brugerdrevet publicering. Denne beslutning videreføres i ønsket om, at brugstedet.dk skal udvikles og drives på redaktionelt grundlag.

Formål

Formålet med at nedsætte en brugstedet.dk-redaktion er, at Geoforum sikrer sig, at brugstedet.dk til stadighed indeholder den mængde og typer af eksempler på GI-anvendelser, der gør portalen attraktiv at bruge for Geoforums medlemmer i kommunikations- og markedsføringsøjemed.

brugstedet.dk-redaktionens aktiviteter skal understøtte Geoforums virke i henhold til Strategi 2018.

Organisering

Redaktionen organiseres som et stående fagudvalg under Geoforum, med en formand og en række ordinære medlemmer.

Udvalgets medlemmer sammensættes, således at kompetencer dækkes bredt indenfor fagområdet. Der søges repræsentation fra såvel virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter. Medlemmerne sidder i brugstedet.dk-redaktionen i en periode på forventeligt 1-2 år.

Udvalgets formand er ansvarshavende redaktør for brugstedet.dk. Formanden sidder i en periode på forventeligt 1-2 år.

Udvalget har ansvaret for at sikre en passende sammensætning. Udvalgets sammensætning skal godkendes af Geoforums bestyrelse ved oprettelsen. Efterfølgende er udvalget selvsupplerende.

I en opstartsperiode er Geoforums sekretariatschef medlem af udvalget. Geoforums sekretariatschef kan ikke være formand for udvalget.

Roller

Udvalgets formand er ansvarshavende redaktør for brugstedet.dk og har dermed ansvaret for portalens indhold. Udvalgsformanden sikrer fremdriften i udvalgets arbejde, udpeger referent, indkalder til møder og er ordstyrer ved møderne.

Udvalgets ordinære medlemmer fungerer som redaktion. Udvalgsmedlemmerne påtager sig hver især en aktiv rolle i forbindelse med den løbende udgivelse af nye eksempler.

Udvalgsmedlemmer kan udpeges til at påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde.

Aktivitetsområder

Redaktionen for brugstedet.dk står for initiering, redigering og publicering af nye eksempler i portalen. Som udgangspunkt udkommer der nye eksempler 4 gange om året. I den forbindelse er det tillige redaktionens opgave at udøve passende vejledning til forfatterne. Der forefindes en online skabelon til opsætning, med krav til indhold og omfang, samt formater for fremsendelse af illustrationer m.v.

Eksempler kan skrives på opfordring fra redaktionen eller indsendes efter aftale med redaktøren. Planlagte temaudgivelser af eksempler kan annonceres i medlemsbladet, geoforum.dk, eller på foreningens hjemmeside, så interesserede forfattere kan henvende sig på eget initiativ.

Alle eksempler er som minimum gennemlæst, kommenteret og redigeret af ét medlem af redaktionen samt redaktøren inden publicering.

Redaktionen står også for løsning af følgende ad hoc opgaver:

 • ansvar for et eksempel til brugstedet.dk
 • udarbejdelsen af arrangementer i forbindelse med brugstedet.dk i samarbejde med et af Geoforums Arrangementsudvalg
 • nye initiativer til varetagelse af redaktionens arbejde

Redaktionel ramme

De publicerede eksempler skal være aktuelle eksempler på anvendelse af geografisk information i relation til Geoforums interessefelt og virkeområder samt virke motiverende for læsernes lyst til at søge yderligere information. Illustrationer af anvendelsen er i den henseende vigtige at inkludere. Eksempler, der udelukkende fremstår som markedsføring af et enkelt firmas produkter eller enkelte produkters egenskaber og frembringelse, optages ikke.

Sproget er som udgangspunkt dansk, men eksempler på skandinaviske sprog eller engelsk kan også optages.

Indledningsvist gennemføres en afvejning af, hvorvidt der er gode erfaringer og ideer, bredt repræsenteret, der endnu ikke er med i samlingen. I denne forbindelse skeles til, om:

 • der blandt Geoforums medlemmer findes innovative folk, der sidder i den primære forretning/forvaltning med eksempler
 • ”de store forbruger-successer” er repræsenterede – hvorfor blev GI prioriteret i fx boligsites, i- form, Eniro, mv.
 • ”de store forvaltnings-successer” er repræsenterede – GI som uundværligt redskab hos fx Falck, Politi, kommuneeksempler, mv.
 • ”de store fagsystemer” (CMS, ERP, CRM, ESDH, mm.) er repræsenterede – det afklares hvorfor eller hvorfor ikke, at leverandører af fagsystemer valgte at integrere GI?

Der skal være stort fokus på, at det kommer ud over branchens egne rammer. Der bør tilsvarende være fokus på, hvad effekten er af de enkelte eksempler.

Form på udvalget

Der sigtes mod at afholde kvartårlige møder med supplement i forbindelse med udarbejdelse af eksemplerne samt ad hoc-aktiviteter.

Resultat og effekt

Der stiles mod følgende resultat af udvalgets arbejde på kortere sigt:

 • Udgivelse af nye eksempler på brugstedet.dk 4 gange årligt
 • En løbende plan, der formidler et overblik over redaktionens opsamling på eksempler frem til næ- ste udgivelse
 • Publikation af eksemplerne giver medieomtale af GI

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:

 • At Geoforum bidrager til en grundig afdækning af eksempler på GI-anvendelser indenfor en lang række emneområder
 • At kendskabet til GI-området er blevet hævet i Danmark
 • At brugen af GI vokser i takt med, at kendskabet til og tilgængeligheden af GI-anvendelsen øges

Det tilstilles, at ressourcerne i udvalget anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt.

 Tidsplan

Arbejdet i brugstedet.dk-redaktionen varetages som en kontinuerlig opgave. Medlemmerne sidder i brugstedet.dk-redaktionen i en periode på forventeligt 1-2 år.

brugstedet.dk-redaktionen den 12. april 2012.