Repræsentanter

For at give dig et bedre indtryk af, hvad det indebærer at repræsentere Geoforum i en international kontekst, præsenterer seks af de frivillige herunder deres arbejde og opgaver i internationale organisationer.

 

EUROGI
  Henning Sten Hansen er til daglig Professor på Aalborg Universitet København. Han sidder derudover i den europæiske paraplyorganisation, EUROGI. Han beskriver sine opgaver sådan: Jeg har repræsenteret Geoforum i EUROGI’s bestyrelse siden 2012. For to år siden blev jeg valgt til vicepræsident, og siden 2015 har jeg været præsident af EUROGI. Det er fantastisk spændende at stå i spidsen for den vigtigste europæiske NGO inden for Geodata-området i en bred kontekst. Organisationen er opbygget på samme måde som Geoforum med et fast sekretariat på 1,5 medarbejdere samt frivillig arbejdskraft, som dækker forskellige felter. Som præsident har jeg hovedansvaret for, at ‘butikken’ kører med pleje af medlemmer, økonomi, samt overordnet koordinering af alle EUROGI’s aktiviteter. Dette betyder, at der ofte er emner, som jeg skal tage stilling til, hvilket på den ene side betyder mange opgaver, men på den anden side skaber et enormt netværk, som jeg også kan bruge i mit arbejde som professor. EUROGI er en lobbyvirksomhed over for EU-kommissionen og beskæftiger sig med GI og geodata. I princippet er organisationen et netværk af netværk.  Geoforum er eksempelvis medlem, men herigennem er alle Geoforums egne medlemmer også indirekte medlemmer af EUROGI. Vi repræsenterer brugerne bredt –  dels i den offentlige sektor, dels i den private sektor og dels i forsknings- og undervisningssektoren. EUROGI er fast samarbejdspartner i forbindelse med INSPIRE-konferencerne og har sæde i program-komiteen. Og i mange pan-europæiske projekter, hvor det er vigtigt at få resultater og budskaber ud til en bred skare af eksisterende og potentielle brugere af geodata og geoICT, kan vi bringe EUROGI´s brede kontaktflade i spil. Hvilke opgaver er der knyttet til dit repræsentantskab? Jeg deltager i udvalgte møder af særlig strategisk betydning, som kan bringe EUROGI og dets medlemmer på banen i relation til aktuelle emner som for eksempel åbne data og Big Data. EUROGI har løbende møder med relevante direktorater i EU- kommissionen. Det gælder i særlig grad Miljødirektoratet, som har ansvar for INSPIRE. Desuden generaldirektoraterne for Vækst, IT og Regional Udvikling. Derudover sidder jeg som observatør i UN GGIM Europe. Alle der arbejder med geodata og geoICT har nytte af EUROGIs arbejde – både med hensyn til vores lobbyvirksomhed og vores muligheder for at bringe et bredt spektrum af aktører sammen omkring temaet geodata og geoICT. Senest har vi etableret et arbejde omkring brugen af geodata og geoICT til overvågning af migrationsstrømme og administration af flygtningelejre, der i praksis fungerer som flygtningelandsbyer med veje, butikker, skoler og anden infrastruktur. Vores initiativ på dette område har fået meget bred bevågenhed og inspirerede os blandt andet til en session på Kortdage 2016 i Århus.
GI Norden
GI Norden er et netværk for de nordiske brancheorganisationer indenfor GIS og Geodata. Netværket arbejder på øget og mere effektiv brug af GIS og Geodata til samfundets nytte. GI Norden samarbejder om og arrangerer i fællesskab nordiske arrangementer, og derudover foregår der en del erfaringsudveksling og best practices for arrangementer, større events som for eksempel konferencer, og medlemsbetjening. GI Norden repræsenteres fra Danmark af Ulla Kronborg Mazzoli, der udover dette og andre internationale repræsentantskaber også er vicepræsident i Geoforum. Hun arbejder til dagligt i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE.    
ISPRS
  John Kamper, M.Sc. i Naturgeografi, er funktionsleder i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. Han har ansvaret for indsamling af data fra fly og satellit til blandt andet højdemodeller, ortofotos og topografisk kortlægning. Derudover er han også Geoforums repræsentant i den internationale organisation ISPRS. Han fortæller her om, hvad organisationen arbejder med samt hvilke opgaver og værdier, der ligger i at være involveret i internationalt frivilligt arbejde. ISPRS, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, er en international sammenslutning af geofaglige organisationer fra 92 lande med fokus på forskning, metodeudvikling, undervisning og fagligt samarbejde inden for fagområderne fotogrammetri og remote sensing. Organisationen er opdelt i fem tekniske kommissioner, herunder 65 arbejdsgrupper, som arbejder med følgende dagsordener: Commission I Sensor Systems www.commission1.isprs.org Commission II Photogrammetry www.commission2.isprs.org Commission III Remote Sensing www.commission3.isprs.org Commission IV Spatial Information Science www.commission4.isprs.org Commission V Education and Outreach www.commission5.isprs.org Mine opgaver som Geoforums repræsentant i ISPRS går primært på en aktiv deltagelse i den omfattende generalforsamling, som afholdes hvert fjerde år, parallelt med en stor producentudstilling og en teknisk konference, hvor blandt andet de seneste fire års arbejde fra kommissionerne præsenteres. Næste gang, den finder sted, er i Nice i 2020. Jeg besvarer og godkender også diverse forespørgsler fra bestyrelsen eller sekretariatet i de mellemliggende år. Endelig stillingstagen til disse ting tages sammen med Geoforums præsident, når det er relevant. Hvis tiden tillader det, deltager jeg i faglige arbejdsgrupper, workshops eller i ’mid-term’- konferencer, der er medfinansieret eller arrangeret af ISPRS. Ved at netværke med fagkolleger på møder og konferencer i ISPRS regi og ved formidling af information fra og om ISPRS til danske kolleger i SDFE-regi eller Geoforum-regi er jeg med til at vidensdele på tværs af organisationer og landegrænser. På ISPRS´s generalforsamling har vi som nordiske eller europæiske lande mulighed for at stemme strategisk og på den måde fremme beslutninger, som kan have relevans for Geoforum og Danmark. Et eksempel er at få flest mulige arrangementer afholdt i Europa – for at øge muligheden for dansk og nordisk deltagelse. Organisationen er relevant for geodata-branchen helt generelt. Rigtig mange grundlæggende geodata har jo deres oprindelse i fotogrammetri og remote sensing-fagområdet, og derfor er det vigtigt, at vi i Danmark bevarer forståelsen for både grundlæggende og nye teknikker samt nyudviklede metoder og resultater herfra. Det seneste årti, hvor jeg har været aktiv, har specifikke temaer med interesse for danske producenter og anvendere været udvikling inden for e-learning, udvikling af teknikker til beregning af aerotriangulationer og højdemodelsproduktion fra stereobilleder, udnyttelsen af Big Data (rasterdata) i forhold til billedklassifikation samt ikke mindst den eksplosive udvikling i digitale kamerateknikker til flyfotografering. Herudover har dataindsamling fra droner og produktion og anvendelse af Lidar-data også været i fokus. Mens satellitdata, især de frie og machine learning algoritmer er to væsentlige udviklingsfelter lige nu. Interessenter i foreningen er alt fra universiteter i forhold til undervisning og videnskabelig sparring til de private firmaer i forhold til udvikling og anvendelse af ny teknologi i deres fagområde. Derudover er også mange offentlige kortinstitutioner aktive i foreningen, som de store og retningsgivende anvendere af remote sensing data, det gælder blandt andet SDFE i relation til kortlægnings-opgaver i Danmark, i Grønland og på Færøerne samt kommuner og private geofaglige konsulenthuse og landinspektører.
ICA
Lise Schrøder er lektor på Aalborg Universitet, Institut for Planlægning. Her underviser og forsker hun inden for feltet fysisk planlægning og geoinformatik, hvor kort og anden formidling baseret på geografisk information spiller en helt central rolle. Hun fortæller her om sit engagement i organisationen, ICA: Jeg repræsenterer Geoforum i ICA (International Cartographic Association), som har den overordnede mission at fremme kartografi og geografisk informationsvidenskab i en international kontekst.  ICA’s mission kommer til udtryk gennem såvel overordnede målsætninger om at bidrage til at løse globale udfordringer ved hjælp af kartografi og geografisk informationsteknologi som grundlag for beslutningsstøtte, og herunder medvirke til at fremme brugen af geografisk information til håndtering af miljømæssige, økonomiske og sociale opgaver nationalt og internationalt. Herhjemme udgør geografiske data og den geografiske informationsinfrastruktur allerede en rygrad i den offentlige forvaltning, og i forbindelse med mit repræsentantskab er intentionen via min undervisning og forskning at bidrage til ICA’s målsætninger om at udbrede kendskabet til, hvordan geografisk kommunikationsteknologi kan understøtte forvaltningsopgaver og beslutningstagning i bred forstand. I en dansk og nordisk kontekst kommer det blandt andet til udtryk i form af AAUs samarbejde med Geoforum omkring de nordiske GIS-parathedsundersøgelser. I et lidt større regionalt perspektiv er jeg i disse år involveret i forskellige EU-projekter vedrørende havplanlægning i henholdsvis Østersøområdet og Nordsøen, hvor der blandt andet er fokus på udviklingen af egnede beslutningsstøtteværktøjer baseret på visualisering af geodata på tværs af landegrænserne. I det omfang det er muligt, vil jeg deltage i og rapportere fra de internationale konferencer, som afholdes i regi af ICA.
INSPIRE
Ulla Kronborg Mazzoli er til daglig chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. Derudover er hun  medlem af Geoforums bestyrelse og nationalt INSPIRE kontaktpunkt. Hun beskriver her sit INSPIRE-arbejde: INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen med hovedformål at:

  • sikre udveksling af erfaringer og best practise i forbindelse med gennemførelsen af Inspire-direktivet
  • identificere og rådgive Kommissionen om i forbindelse med Inspire-direktivets gennemførelse
  • identificere emner vedrørende direktivets implementeringen (herunder, men ikke begrænset til, teknologier, standarder, metoder, sammenhæng på tværs og kommunikation
  • regelmæssigt at forberede og opdatere MIGs arbejdsprogram

Jeg repræsenterer Danmark som nationalt INSPIRE kontaktpunkt og skal sikre, at danske synspunkter og holdninger afspejles og fødes ind i arbejdet. INSPIRE er rammesættende for den europæiske udvikling af infrastruktur for geografisk information og er dermed relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer. Særligt dog for INSPIRE dataansvarlige.  

ISA
Ulla Kronborg Mazzoli er til daglig chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Derudover er hun medlem af Geoforums bestyrelse og nationalt INSPIRE kontaktpunkt. Hun er også engageret i EU-programmet, ISA, og hun fortæller her lidt om arbejdet: ISA –  Interoperability Solutions for European Public Administrations – er et EU-program, der understøtter og fremmer effektiv digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. ISA arbejder for tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger igennem en række programmer og arbejdsgrupper. Digitaliseringsstyrelsen, DIGST, er medlem af ISA komiteen og udpeger danske repræsentanter til de forskellige arbejdsgrupper. Jeg repræsenterer Danmark i arbejdet med ”Geospatial Solutions”. Hovedformålet er at sikre en optimal udveksling af geografisk information på tværs af grænser og sektorer og dermed tackle spørgsmål i relation til interoperabilitet og den frie udveksling af data. Der er særlig fokus på genbrug af INSPIRE data og komponenter samt indsamling af best practice fra medlemslandene. Arbejdet i denne gruppe startede i marts 2017, og jeg skal dels sikre, at danske synspunkter og best practice bliver en del af det fælles arbejde og dels sikre, at relevant information, høringer med mere når Geoforums medlemmer. ISA arbejdet er rammesættende for den europæiske udvikling af datainfrastruktur og er derfor relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer.