På den årlige geodata-konference, Kortdage, har temaet omkring kommunernes anvendelse af GIS og geodata i andre forvaltninger end Teknik- og Miljø i nogle år været centralt. For at øge fokusset­­ og få konkrete resultater forsøgte arrangørerne sig med en ­målrettet workshop.

Af Katarina Ritz, Lea Dyrholm Hansen og Kirsten Elbo, Geoforums Kortdagsudvalg

På dette års Kortdage i Musikhuset i Århus var der et særligt tilbud til de kommunale medarbejdere, som i mange år har kæmpet med udfordringen om at bringe GIS og geodata ind i andre forvaltninger. Det er medarbejdere, som mange af os kender for deres store idérigdom og viden om brug af data, og ikke mindst geodata, og det er medarbejdere som også ofte har fingeren på pulsen, hvad angår de tekno­logiske muligheder og IT-mæssige begrænsninger i vores omverden.

Men hvad er problemet så? Det spørgsmål havde det udvalg af frivillige, Kortdagsudvalget, der i Geoforum arrangerer konferencen, stillet sig selv forud for konferencen. Svaret lå dog ikke lige for. Der var til gengæld enighed om, at forklaringen på, at det er en udfordring for geodata-branchen at ”komme ud over rampen”, skal findes i flere forhold, og det stadig er lige aktuelt at sætte fokus på problemstillingen.

Den røde tråd
Emnet var ikke taget ud af den blå luft. Temaet for dette års Kortdage var ”Den datadrevne verden”, og der er i branchen en stor bevidsthed om, at GIS og geodata kan gøre en forskel mange steder, men at der også ligger et stykke arbejde foran os, før det kan realiseres.

Banen blev kridtet op af tirsdagens hovedtaler, Rikke Ulk, fra Antropologerne, som gav sit bud på, hvorfor vi i geodata-branchen er en særegen art med vores egne ritualer. Rikke Ulk leverede derudover en række gode råd til, hvordan vi får vores gode løsninger ud over rampen.

Herefter skulle ærmerne smøges op
På workshoppen, hvor der var mere end 80 tilmeldte, deltog ca. 42 deltagere fra kommuner over hele landet. Der var stor interesse for arrangementet, og det var desværre nødvendigt at afvise nogle af de interesserede.

Jakob Kirkegaard, Informatikchef i Silkeborg ­Kommune, satte scenen og gav sine betragtninger på de barrierer, man som kommunal GIS-medarbejder står overfor i anstrengelserne for at udbrede brugen af GIS og geodata til andre forvaltninger. Med et overordnet perspektiv blev opgaven derefter introduceret for deltagerne.

Nye metoder på Kortdage
Workshoppen blev skabt af arrangørerne, ikke blot ud fra ovenstående men også på baggrund af et ønske om at tage nye metoder i brug på Kortdage. Der var et ønske om at benytte sig af andre metoder til afvikling af sessioner end de velkendte tre-indlægs­sessioner.

Baggrunden for at sætte emnet på dagsordenen var desuden at skabe opmærksomhed om de barrierer, som ofte findes mellem GIS-afdelingen og kommunens øvrige forvaltninger. Det var intentionen, at deltagerne skulle gå derfra med en skærpet bevidsthed om, hvor de skal sætte ind, og hvad der er vigtigt i formidlingen af de gode eksempler til andre forvaltninger. Og ikke mindst skulle der være basis for erfaringsudveksling og netværk.

Tiden var knap og ambitionerne høje. Der var blevet strikket et program sammen, som forenede ekspert­oplæg med gruppearbejde og præsentationer. Højdepunktet var den afsluttende leder-evaluering, hvor gruppernes konklusioner blev vurderet af et lille panel af kommunale chefer, som blandt andet skulle give et bud på, hvad der skal til, for at de vil vende sig mod geodata men også, hvilke barrierer som står i vejen.

Arbejdet tog udgangspunkt i cases, som var inspireret fra den virkelige verden i Hedensted Kommune, og der var seks grupper, som fik sved på panden.

Facilitator, Kirsten Elbo, fra udvalget bag workshoppen, styrede slaget, og det var nøje planlagt, hvornår gruppearbejdet blev ”afbrudt” af et ekspertindlæg. Da grupperne gik til frokost, lå præsentationerne til eftermiddagens lederevaluering klar.

Eksperterne
Til at hjælpe deltagerne på vej var der indhentet assistance fra tre eksperter på hvert sit område. Eksperterne havde hver et oplæg og stod derefter til rådighed, mens grupperne arbejdede med cases. Idéen med eksperter opstod ud fra erkendelsen af, at der ville være specifikke områder, hvor deltagerne ville have særligt behov for sparring. Samtidig var der lagt vægt på, at det var ”nye” eksperter, altså nogle som kunne tilføre viden til forløbet, som den typiske GIS-medarbejder ikke selv har adgang til i det daglige. Denne tilgang skulle gøre det muligt at få ny viden med hjem fra dagen.

Den innovative
Laila Mariann Hansen fra Innovation Silkeborg fortalte om innovationsarbejdet i Silkeborg Kommune og samarbejdet med Center for Offentlig Innovation (COI) hvis arbejde centrerer sig omkring at hjælpe til med, at de gode idéer spredes i det offentlige. Det gør centeret blandt andet ved hjælp af ”Spredningsguiden”, som alle deltagere fik med hjem. Spredningsguiden kan for de interesserede downloades her: http://coi.dk/spredningsguiden

Kender kommunerne udefra
Allan Larsen fra LIFA kunne via sit mangeårige arbejde som konsulent for landets kommuner og en fortid som GIS-koordinator i en kommune bidrage med stor viden om muligheder for sammenstilling af data samt hvilke barrierer, man skal være opmærksom på. Allan Larsen har desuden et godt overblik over status på ”udbredelsen” i kommunerne, herunder hvilke kommuner der rent faktisk er lykkedes med at sparke døre ind til andre forvaltninger, og hvor der dermed vil være inspiration at hente.

En af vores egne
Ulrik Christensen fra Datalab i Herning Kommune kommer fra en hverdag, hvor kommunens eksperter i GIS og analyse er samlet i et fælles center. På den måde kan de bedre arbejde for alle forvaltninger i kommunen. Ulrik Christensen trak på sine konkrete erfaringer med at arbejde i kommunens forskellige forvaltninger og med forskellige forvaltningers data.

Hvad fik vi så ud af det?
Behovet og interessen synes så stor, at det virker oplagt, at Geoforum også i fremtiden bruger denne workshopmetode. Nogle af pointerne, der kom frem ved evalueringen, var nemlig, at en stor del af værdien for deltagerne lå i gruppearbejdet og i den medfølgende sparring med ”ligesindede” og med andre kommunale GIS-medarbejdere. I denne dialog fik deltagerne vendt deres problemstillinger med nogle, der har oplevet lignende, og som måske har grebet det an på en anden måde. Dét at høre andres syn på gruppens tanker havde stor værdi for deltagerne.