Som led i regeringens plan “Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” opdeles den nuværende Geodatastyrelsen i to selvstændige styrelser.

 

Af Kristian Møller, direktør, Geodatastyrelsen

Regeringen ønsker en offensiv regional- og landdistriktspolitik. Med planen ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” flyttes 3.900 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet, hvor de skal bidrage til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen. Som et led i planen deles Geodatastyrelsen op i en ny Geodatastyrelsen, som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som placeres i København.

Den nye Geodatastyrelsen i Aalborg
Den nye Geodatastyrelsen bliver bygget op omkring to myndighedsområder; ejendomsadministrative opgaver, primært ejendomsregistrering, samt søopmåling og søkortlægning og dertil knyttede maritime opgaver.

Begge myndighedsområder er overordnet set karakteriseret ved at være selvstændige og bæredygtige faglige komplekser, som leder frem til endelige afgørelser, produkter og / eller services til slutbrugerne. Eksempelvis er ejendomsregistreringen kendetegnet ved behandling af sager fra landinspektørfirmaer, og inden for søkortlægningen laves produkter, der anvendes direkte af betalende slutbrugere.

Sammen vil områderne have en størrelse, som er bæredygtig, og som er sammenlignelig med andre styrelser som fx Sikkerhedsstyrelsen og Kystdirektoratet.

Den nye Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Den resterende del af den nuværende Geodatastyrelsen er overvejende beskæftiget med frie geodata, tværoffentlige geodata-samarbejder og digital infrastruktur. Arbejdet er fokuseret på en bredere anvendelse i den offentlige administration og bidrager til modernisering og effektivisering af den samlede offentlige forvaltning og til at skabe bedre rammer for vækst i den private sektor. Dette arbejde samles i den nye Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Business casen, der lå til grund for det såkaldte Grunddataprogram, kan bruges til at illustrere formålet med styrelsens arbejde med digitalisering og effektivisering. Den samlede nettogevinst er på knap 800 mio. kroner i 2020, fordelt på godt 200 mio. kroner i offentlige effektiviseringer og omkring 550 mio. kroner i den private sektor.

For at løse denne opgave skal styrelsen have et tæt samarbejde med en lang række af myndigheder og interessenter, hvorfor den placeres i København.

Hvordan man laver to nye styrelser
Opgaven med at etablere de to nye selvstændige styrelsen vil foregå i to faser. I første fase vil der være fokus på selve delingen af den nuværende styrelse i de to nye, separate styrelser. I anden fase flyttes den nye Geodatastyrelsen til Aalborg. Selvom der er tale om to tidsforskudte faser, er forberedelsen af begge faser allerede igangsat parallelt.

I fase et vil de to nye styrelser formelt blive etableret pr. 1. januar 2016. Og medarbejderne har fået af vide, i hvilken styrelse, de er indplaceret. Fokus for denne del af opgaven vil i resten af året være på at få beskrevet de to styrelser ift. myndighedsområderne, opgaver, medarbejdere, organisation – altså at få etableret det faglige, medarbejdermæssige og organisatoriske fundament for styrelsernes opgavevaretagelse.

I fase to sker selve flytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg. Det er en kompleks operation, og den vil have stor betydning for medarbejderne i den nye Geodatastyrelsen og for deres familier.

Forberedelsen af flytningen er igangsat. Særligt er der i øjeblikket fokus på de mere personalemæssige forhold og på det at sikre en god opstart på den nye beliggenhed, herunder at sikre og fastholde kompetencer vedrørende ejendomme, søopmåling, søkortlægning med videre Det kræver generelle og særlige HR-værktøjer, som der er ved at blive udarbejdet. Der er også taget kontakt til Aalborg Kommune om muligheden for at arrangere ture til kommunen for medarbejdere, så de kan se og opleve byen og de muligheder og tilbud, der er i forhold til bosætning, arbejde til ægtefæller og institutioner og skoler til børn.