Geoforums generalforsamling afholdes i år i forbindelse med Kortdage 2014

Tid: 19. november 2014 kl. 21.00
Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center

Dagsorden ved Generalforsamling 2014:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om selskabets aktiviteter.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af præsident – hvert andet år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
  • 3 bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
  • 1 intern revisor.
  • 1 intern revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
Der er indkommet 5 forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, men ingen forslag fra medlemmerne til behandling ved generalforsamlingen jf. pkt. 6.
På valg er i 2014:

Ad pkt. 8:

i. Kirsten Elbo og Nils Bo Wille-Jørgensen er begge på valg og kan ikke genvælges. Vibeke Brandhof er ligeledes på valg og modtager ikke genvalg.

ii. Thomas Balstrøm er på valg og modtager gerne genvalg. Desuden er der en ledig suppleantpost på valg.

 

 

Se dokumenter fra tidligere års generalforsamlinger i Geoforum