Af Lars Bodum og Mads Bjørn-Møldrup, Geoforums bestyrelse

Sidste sommer vedtog Folketinget en uddannelsesplan med titlen: “Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Man bad derefter universiteterne udpege op til 10% af deres optag i 2019, som kunne flyttes ud i provinsen – altså uden for de 4 største byer i Danmark. Det har alle universiteter i Danmark nu gjort og det overraskende resultat af denne indmelding er, at adskillige STEM-uddannelser står til at blive nedlagt eller udflyttet. Dette gælder også inden for Geoforums fagområde, hvor der er uddannelser, som foreslås flyttet eller lukket. Dette er historien om én af disse uddannelser.

Der er forbavsende stor forskel på, hvordan universiteterne har grebet opgaven an. Det vil føre for vidt at gennemgå alle planerne her, men lad os blot nævne, at DTU klarer opgaven ved bl.a. at oprette Digital Twin University (DTU!) som et virtuelt tilbud til hele Danmark, og at IT-Universitetet faktisk (som en form for provokation) foreslår at øge deres optag med 200 nye studiepladser om året indtil 2030. På Aalborg Universitet har ledelsen meddelt, at cand.techn.-uddannelsen i landinspektørvidenskab hverken i Aalborg eller København kommer til at optage studerende fra efteråret 2023.

Lad os starte med at forklare, hvad det er for en uddannelse, der er tale om, som bliver nedlagt. Landinspektør bliver man ved at kombinere en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab med en kandidatuddannelse inden for samme område. Den er også kendt som cand.geom.-uddannelsen og har et samlet årligt optag på omkring 75 studerende. For nogle år siden reviderede man uddannelsen til at indeholde flere specialiseringer og endvidere integrerede man kandidatuddannelsen i geoinformatik og udformede derfor en særlig studieordning med titlen cand.techn., hvor de særlige landinspektørfagligheder var byttet ud med avancerede kurser i geoinformatik. Meningen var, at man kunne optages med en bachelor fra udlandet eller fra en meritgivende uddannelse i Danmark. Det kunne fx være fra ingeniørområdet eller fra geografi. Især muligheden for at kunne optage internationale studerende på uddannelserne anså man for at være et godt supplement til de studerende, det nu engang var muligt at rekruttere inden for landets grænser. Der er bl.a. på AAU’s campus i København ansat mange videnskabelige medarbejdere med en stærk profil inden for geoinformatik, og det er da også her, at de fleste studerende er blevet optaget på cand.techn. de seneste to år.

Implementeringen af de nye studieordninger gik nemlig først i gang ved studieårets start i september 2020. Derfor er der endnu ikke færdiggjorte kandidater med titlen cand.techn. i hverken Aalborg eller København. Det er derfor heller ikke forkert at sige, at man med beslutningen om lukning – her mindre end to år efter starten – har foretaget et indgreb, som dels kan få store konsekvenser for det videnskabelige område og dels vil fjerne den internationale rekruttering med ét pennestrøg. Dette er gjort uden nogen form for konsultation af forskningsmiljøet eller evaluering af uddannelsen. Ingen er blevet spurgt eller forelagt dette scenarie.

Det er ikke en plan, der er groet i universitetets baghave, som rektor Per Michael Johansen understregede ved offentliggørelsen. Faktisk er de fleste med indsigt i uddannelsespolitik og beskæftigelse generelt enige om, at det er imod sund fornuft at lukke, flytte eller på anden måde begrænse STEM-uddannelserne i Danmark, fordi vi har så voldsomt hårdt brug for kandidater med den profil. Det er derfor også svært for Geoforum at se det fornuftige i den her beslutning fra Aalborg Universitet.

Vi mener, man går den helt forkerte vej med lukningen af cand.techn., og vi vil gerne opfordre til, at AAU og vores uddannelsespolitikere gør en ihærdig indsats for at omgøre dette fejltrin. Det er helt i orden at indrømme, at argumenterne for at beholde uddannelserne er meget mere i tråd med samfundets, erhvervets, kommunernes, styrelsernes og videns-institutionernes behov for kandidater med stærke kompetencer inden for geoinformatikken.

I Geoforum oplever vi dagligt, at vores medlemmer har svært ved at rekruttere den ekspertise, der skal til for, at Danmark kan beholde sin status som spydspids på digitaliseringen og alle de geofaglige specialer, vi ellers plejer at være europa- og verdensmestre inden for!