Vision, mission og strategiske mål

Strategi 2018

Geoforums strategiske pejlemærker frem mod 2018 er blevet til på baggrund af et arbejde med at få kondenseret og konkretiseret, hvad Geoforums identitet skal være fremadrettet, samt hvordan vi skal arbejde henimod de mål, der er kommet ud af processen. På den måde sætter det bagvedliggende arbejde med strategien rammerne for, hvordan og i hvilken rækkefølge, projekter gennemføres.

Det er særligt disse tre overskrifter, der overordnet sætter retningen:

Tættere på medlemmerne
Flere og mere målrettede tilbud til alle interessenter
Udvikling af Geoforums organisation til de udfordringer der til stadighed er i og omkring foreningen

De strategiske mål og vejen til at nå dem bygger på Geoforums overordnede vision og mission, hvor disse fem bærende principper til sammen udgør kernen

Faglighed & Saglighed

Geoforum er en forening, der sætter faglighed og saglighed meget højt.
Det er vigtigt for Geoforum, at fagligheden altid er prioriteret højt, og at omverdenen kan have tillid til foreningen.

Professionelle indenfor geodata

Geoforum er for dem, der anvender og arbejder professionelt med geodata.

Rummelighed for medlemsmæssige interesseforskelle

Geoforum favner og rummer de forskellige interesser i geodataverdenen – også selvom der er naturlige interesseskel mellem de forskellige grupper af medlemmer i foreningen.

Åbenhed

Geoforum sætter åbenhed højt og arbejder for størst mulig tilgængelighed af information om geodata – både for
egne medlemmer og for det omgivende samfund.

Frivillighed

Den frivillige indsats fra medlemmerne er det bærende i Geoforums virke og støttes af foreningens sekretariat.