Dato: 9. september 2015

Formål

Det er et ønske fra Geoforums bestyrelse at øge foreningens bredde og styrke medlemstallet. Det er derfor bevidst og prioriteret, at der arbejdes fokuseret med forsyning som et interessefelt for Geoforum.

 

Forsyningsnetværkets formål er:

 • At påvirke og italesætte anvendelsen af geodata i forsyningssektoren
 • At skabe netværk mellem private og offentlige medlemmer
 • At påvirke at nytteværdi og anvendelighed af geodata højnes i forsyningssektoren
 • At undersøge problemstillinger ved anvendelse og integration af geodata i forsyningssektorens digitale løsninger
 • At identificere specifikke målgruppers nuværende anvendelse af geodata
 • Gensidig udveksling af relevant information for anvendelse og nyttiggørelse af geodata mellem Geoforum og Det Digitale Vandselskab i regi af DANVA
 • Indspil af ideer og udviklingstiltag fra forsyningsudvalget til DANVA/DDV

 

Organisering

Forsyningsnetværket er et åbent netværk for alle Geoforums medlemmer indenfor forsyningsområdet.

Netværket understøttes af en netværksgruppe, der koordinerer, igangsætter og forestår initiativer.

Deltagerne i netværksgruppen bør tilstræbes at være bredt repræsenterende, med deltagelse af repræsentanter fra flere forsyningsarter. Rådgivere og leverandører kan også deltage i netværksgruppen. Netværksgruppen har selv ansvaret for at sikre en passende sammensætning.

Roller i udvalget

Netværksgruppen udpeger en netværkskoordinator. Netværkskoordinatoren har ansvaret for fremdriften i netværket, indkalder til møder i netværksgruppen og varetager en koordinerende rolle ved møderne.

Deltagerne i netværksgruppen kan hver især påtage sig en aktiv rolle i forbindelse med netværkets aktiviteter.

Deltagerne i netværksgruppen kan også påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde i forbindelse med de aktiviteter, der er beskrevet i formålet.Aktivitetsområder

 • Udvalget skal udarbejde en handleplan med afgrænsede aktiviteter, som er realistiske i tid og omfang, herunder inddragelse af DDVs arbejde og studier af arbejdsgange, dataflow, digitalisering, geodataintegration, samt udviklingen indenfor vandsektoren.
 • Samarbejde og sparring med DDV om relevante opgaver på proces- og dataområdet.
 • Udvalget skal fokusere på formidling af DDV godkendte ”best practice” indenfor vandsektoren og Geoforums standarder for geodata.
 • Udvalget skal udarbejde oplæg til hvervning af medlemmer fra vandsektoren, så geodatabranchen og samarbejdet mellem vandsektoren og relevante geodatainteressenter styrkes.
 • Udvalget skal foreslå brancherelevante, netværksdannende arrangementer, herunder aktiviteter på Kortdage samt på relevante DANVA-arrangementer.
 • Udvalget udarbejder høringssvar i høringer indenfor vandsektoren koordineret med Geoforums forretningsudvalg.

Aktivitetsområder

Netværksgruppen skal i overensstemmelse med formålet:

 • Udarbejde en handleplan med afgrænsede aktiviteter, som er realistiske i tid og omfang
 • Bidrage til planlægning af forsyningsspor på Kortdage
 • Forestå brancherelevante, netværksdannende arrangementer, samt øvrige relevante arrangementer i regi af de forskellige forsyningsarter
 • Udarbejde oplæg til hvervning af medlemmer fra forsyningssektoren
 • Forfatte artikler til magasinet GEOFORUM, Dansk Vand eller andre medier om forsyningsrettede emner med geodata-fokus.

Form på udvalget

Der sigtes mod at afholde kvartalsvise møder i netværksgruppen. Mødeaktiviteten kan øges ved behov, fx i forbindelse med planlægning af forsyningsspor på Kortdage eller ved andre igangsatte ad-hoc aktiviteter. Møderne går som udgangspunkt på tur hos medlemmerne af netværket.

Resultat og effekt

Der stiles mod følgende resultat af udvalgets arbejde på kortere sigt:

 • En handleplan med aktiviteter jf. netværkets aktivitetsområder
 • Afholdelse af arrangementer bredt i forsyningssektoren (i samarbejde med Geoforums arrangementsudvalg og hvor det er relevant med øvrige brancheorganisationer)
 • Artikler i Geoforums eller i andre relevante medier

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:

 • At Geoforum bliver en aktiv aktør inden for anvendelsen af geodata i forsyningssektoren
 • At der stilles skarpt på anvendelse af offentlige reference- og geodata i forsyningssektoren
 • At forsyningssektoren bliver solidt repræsenteret i Geoforum

Det tilstilles, at ressourcerne i netværket anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt.

Tidsplan

Forsyningsnetværkets opgaver varetages kontinuerligt.

Godkendt af Geoforums bestyrelse den 9. september 2015