Repræsentanter

For at give dig et bedre indtryk af, hvad det indebærer at repræsentere Geoforum i en international kontekst, præsenterer nogle af de frivillige deres arbejde og opgaver i internationale organisationer.

 

EUROGI

Henning Sten Hansen er til daglig Professor på Aalborg Universitet København. Han sidder derudover i den europæiske paraplyorganisation, EUROGI. Han beskriver sine opgaver sådan:

Jeg har repræsenteret Geoforum i EUROGI’s bestyrelse siden 2012. For to år siden blev jeg valgt til vicepræsident, og siden 2015 har jeg været præsident af EUROGI.

Det er fantastisk spændende at stå i spidsen for den vigtigste europæiske NGO inden for Geodata-området i en bred kontekst. Organisationen er opbygget på samme måde som Geoforum med et fast sekretariat på 1,5 medarbejdere samt frivillig arbejdskraft, som dækker forskellige felter. Som præsident har jeg hovedansvaret for, at ‘butikken’ kører med pleje af medlemmer, økonomi, samt overordnet koordinering af alle EUROGI’s aktiviteter. Dette betyder, at der ofte er emner, som jeg skal tage stilling til, hvilket på den ene side betyder mange opgaver, men på den anden side skaber et enormt netværk, som jeg også kan bruge i mit arbejde som professor.

EUROGI er en lobbyvirksomhed over for EU-kommissionen og beskæftiger sig med GI og geodata. I princippet er organisationen et netværk af netværk.  Geoforum er eksempelvis medlem, men herigennem er alle Geoforums egne medlemmer også indirekte medlemmer af EUROGI. Vi repræsenterer brugerne bredt –  dels i den offentlige sektor, dels i den private sektor og dels i forsknings- og undervisningssektoren.

EUROGI er fast samarbejdspartner i forbindelse med INSPIRE-konferencerne og har sæde i program-komiteen. Og i mange pan-europæiske projekter, hvor det er vigtigt at få resultater og budskaber ud til en bred skare af eksisterende og potentielle brugere af geodata og geoICT, kan vi bringe EUROGI´s brede kontaktflade i spil.

Hvilke opgaver er der knyttet til dit repræsentantskab?

Jeg deltager i udvalgte møder af særlig strategisk betydning, som kan bringe EUROGI og dets medlemmer på banen i relation til aktuelle emner som for eksempel åbne data og Big Data. EUROGI har løbende møder med relevante direktorater i EU- kommissionen. Det gælder i særlig grad Miljødirektoratet, som har ansvar for INSPIRE. Desuden generaldirektoraterne for Vækst, IT og Regional Udvikling.
Derudover sidder jeg som observatør i UN GGIM Europe.

Alle der arbejder med geodata og geoICT har nytte af EUROGIs arbejde – både med hensyn til vores lobbyvirksomhed og vores muligheder for at bringe et bredt spektrum af aktører sammen omkring temaet geodata og geoICT. Senest har vi etableret et arbejde omkring brugen af geodata og geoICT til overvågning af migrationsstrømme og administration af flygtningelejre, der i praksis fungerer som flygtningelandsbyer med veje, butikker, skoler og anden infrastruktur. Vores initiativ på dette område har fået meget bred bevågenhed og inspirerede os blandt andet til en session på Kortdage 2016 i Århus.

GI Norden

 

Thomas Kristian Kristensen sidder i bestyrelsen i det nordiske netværk GI Norden. Udover sit frivillige engagement både her og i Geoforums bestyrelse er han direktør Viamap ApS.

Han beskriver her GI Norden og hans samarbejde med de nordiske fæller:

GI Norden er et netværk for de nordiske brancheorganisationer indenfor GIS og Geodata. Netværket arbejder på øget og mere effektiv brug af GIS og Geodata til samfundets nytte.

GI Norden samarbejder om og arrangerer i fællesskab nordiske arrangementer, og derudover foregår der en del erfaringsudveksling og best practices for arrangementer, større events som for eksempel konferencer, og medlemsbetjening.

Jeg repræsenterer Geoforum ved at sidde i GI Nordens bestyrelse og arbejder meget med erfaringsudveksling mellem landende. Jeg er meget interesseret i, hvordan vi i Geoforum Danmark kan lære af vores søsterorganisationer og deres måde at gøre tingene på. Vi har i den forbindelse for eksempel kigget en del på Geoforum Norge og deres måde at afholde kurser på, og Geoforums kompetenceudvalg er gennem dialog med dem, blevet inspireret til nye kurser. Modsat er Island og Norge blevet inspireret af vores Kortdages Speakers Corner.

Derudover kigger jeg meget mod svenskerne og deres fokus på at positionere ULI Geoforum både på den politiske dagorden og på mediernes ditto. Og når vi samles får jeg mulighed for at få indsigt og viden i de erfaringer, de har gjort sig, og hvordan vi måske kunne adoptere nogle af deres best practices på dette område.

ISPRS

John Kamper, M. Sc. Natur-geografi, er funktionsleder i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der ligger under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Derudover er han engageret i den internationale organisation ISPRS. han fortæller her om hvad organistionen arbejder med og for samt hvilke opgaver og værdier, der ligger i at være involveret i internationalt frivilligt arbejde.

ISPRS er forkortelsen for International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, hvilket rammer organisationens arbejdsfelt ind: Remote Sensing, indsamling af data fra fly og satellit til for eksempel højdemodeller, ortofotos og digitale kort, til anvendelse som geodata i private sektorer og i offentlig forvaltning.

I korte træk er ISPRS en international sammenslutning omkring forskning, metodeudvikling, undervisning og fagligt samarbejde indenfor fagområderne: Fotogrammetri og remote sensing. Organisationen er opdelt i 8 tekniske kommisioner (og 60-80 arbejdsgrupper), som arbejder med følgende dagsordener:

 • Sensors and Platforms for Remote Sensing
 • Theory and Concepts of Spatial Information Science
 • Photogrammetric Computer Vision and Image Analysis
 • Geospatial Databases and Location Based Services
 • Close-Range Imaging, Analysis and Applications
 • Education, Technology Transfer and Capacity Development
 • Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data
 • Remote Sensing Applications and Policies

Mine opgaver som repræsentant går primært på aktiv deltagelse i en omfattende generalforsamling hvert 4. år, og i +7 dages teknisk konference og udstilling med præsentation af arbejdet fra de 8 kommissioner. Næste gang, den finder sted, er i Nice i 2020.
Herudover skal jeg besvare og/eller godkende diverse forespørgsler fra bestyrelsen eller sekretariatet i de mellemliggende 4 år. den endelige stillingstagen til disse ting tages i samarbejde med Geoforums præsident, når det er relevant.

Hvis tiden tillader det, deltager jeg også i faglige working groups eller workshops eller ‘mid-term’ konferencer, der er medfinansieret eller arrangeret af ISPRS.
Geoforum betaler foreningskontingentet. SDFE, min arbejdsplads betaler tid og rejser.

Hvordan er du med dit repræsentantskab helt konkret med til at skabe samarbejde og videndeling?
Med networking med fagkolleger på møder og konferencer i ISPRS regi og formidling af information fra og om ISPRS til danske kolleger i SDFE-regi eller Geoforum-regi kan jeg være med til at videndele på tværs af organisationer og landegrænser. På ISPR´s generalforsamling har vi som nordiske lande mulighed for at stemme strategisk – eventuelt sammen med andre europæiske lande – og på den måde fremme beslutninger, som kan have relevans for Geoforum og Danmark. Et eksempel er, om at der afholdes flest mulige arrangementer i Europa –  for at øgemuligheden for størst mulig dansk og nordisk deltagelse.

Organisationen er relevant for geodata-branchen helt generelt. Rigtig mange grundlæggende geodata har deres oprindelse i Remote Sensing fagområdet, og derfor er det vigtigt, at vi i Danmark bevarer forståelsen for både grundlæggende og nye teknikker, nyudviklede metoder og resultater.
Det seneste årti har de specifikke temaer med interesse for danske flyfoto og satellitdata, producenter og anvendere, været for eksempel indenfor e-learning i fotogrammetri, forskningsresultater og udvikling af teknikker til aerotriangulationer eller automatisk DTM produktioner fra stereobilleder, anvendelse af big scale raster data samt digitale kamerateknikker til flyfotografering. Herudover har produktion og anvendelse af lidar data været i fokus.

Interessenter har derfor været universiteter ift. undervisnings-værktøj samt videnskabelig sparring. Private firmaer ift. udvikling og (vejledning i) anvendelse af ny teknologi i deres fagområde. Men også Offentlige institutioner som anvender Remote Sensing data er interessenter. For eksempel SDFE i kortlægnings-opgaver (i Danmark, Grønland og Færøerne) samt kommuner eller private landinspektører i anvendelse af for eksempel droner og dronedata eller mobil fotooptage-teknologier.

Geoforum er nationalt medlem af ISPRS. Cowi har indtil 2016 været medlem af ISPRS.

SDFE har siden 2001 repræsenteret Geoforum i ISPRS. Ved Poul Frederiksen i perioden indtil 2011 og efterfølgende ved John Kamper. SDFE deltager typisk med mellem 1 og 3 deltagere ved de 4. årige konferencer. Typisk er der også repræsentanter fra de danske universiteter som oplægsholdere og deltagere samt fra danske firmaer eller danske repræsentanter fra udenlandske firmaer på udstillingen.

Kongressen i 2016 blev afholdt i Prag fra den 12. til 19. juli, organiseret af ”the Czech Society for Photogrammetry and Remote Sensing”: http://www.isprs2016-prague.com.

Kongressen i 2020 afholdes i Nice fra x til x. Juli, organiseret af  …………….: http://www.isprs2016-XXX.com.

ICA

Lise Schrøder er lektor på Aalborg Universitet, Institut for Planlægning. Her underviser og forsker hun inden for feltet fysisk planlægning og geoinformatik, hvor kort og anden formidling baseret på geografisk information spiller en helt central rolle. Hun fortæller her om sit engagement i organisationen, ICA:

Jeg repræsenterer Geoforum i ICA (International Cartographic Association), som har den overordnede mission at fremme kartografi og geografisk informationsvidenskab i en international kontekst.  ICA’s mission kommer til udtryk gennem såvel overordnede målsætninger om at bidrage til at løse globale udfordringer ved hjælp af kartografi og geografisk informationsteknologi som grundlag for beslutningsstøtte, og herunder medvirke til at fremme brugen af geografisk information til håndtering af miljømæssige, økonomiske og sociale opgaver nationalt og internationalt.

Herhjemme udgør geografiske data og den geografiske informationsinfrastruktur allerede en rygrad i den offentlige forvaltning, og i forbindelse med mit repræsentantskab er intentionen via min undervisning og forskning at bidrage til ICA’s målsætninger om at udbrede kendskabet til, hvordan geografisk kommunikationsteknologi kan understøtte forvaltningsopgaver og beslutningstagning i bred forstand.

I en dansk og nordisk kontekst kommer det blandt andet til udtryk i form af AAUs samarbejde med Geoforum omkring de nordiske GIS-parathedsundersøgelser. I et lidt større regionalt perspektiv er jeg i disse år involveret i forskellige EU-projekter vedrørende havplanlægning i henholdsvis Østersøområdet og Nordsøen, hvor der blandt andet er fokus på udviklingen af egnede beslutningsstøtteværktøjer baseret på visualisering af geodata på tværs af landegrænserne.

I det omfang det er muligt, vil jeg deltage i og rapportere fra de internationale konferencer, som afholdes i regi af ICA.

INSPIRE

Ulla Kronborg Mazzoli er til daglig chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. Derudover er hun  medlem af Geoforums bestyrelse og nationalt INSPIRE kontaktpunkt. Hun beskriver her sit INSPIRE-arbejde:

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen med hovedformål at:

 • sikre udveksling af erfaringer og best practise i forbindelse med gennemførelsen af Inspire-direktivet
 • identificere og rådgive Kommissionen om i forbindelse med Inspire-direktivets gennemførelse
 • identificere emner vedrørende direktivets implementeringen (herunder, men ikke begrænset til, teknologier, standarder, metoder, sammenhæng på tværs og kommunikation
 • regelmæssigt at forberede og opdatere MIGs arbejdsprogram

Jeg repræsenterer Danmark som nationalt INSPIRE kontaktpunkt og skal sikre, at danske synspunkter og holdninger afspejles og fødes ind i arbejdet.

INSPIRE er rammesættende for den europæiske udvikling af infrastruktur for geografisk information og er dermed relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer. Særligt dog for INSPIRE dataansvarlige.

 

ISA

Ulla Kronborg Mazzoli er til daglig chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Derudover er hun medlem af Geoforums bestyrelse og nationalt INSPIRE kontaktpunkt.

Hun er også engageret i EU-programmet, ISA, og hun fortæller her lidt om arbejdet:

ISA –  Interoperability Solutions for European Public Administrations – er et EU-program, der understøtter og fremmer effektiv digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. ISA arbejder for tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger igennem en række programmer og arbejdsgrupper. Digitaliseringsstyrelsen, DIGST, er medlem af ISA komiteen og udpeger danske repræsentanter til de forskellige arbejdsgrupper.

Jeg repræsenterer Danmark i arbejdet med ”Geospatial Solutions”. Hovedformålet er at sikre en optimal udveksling af geografisk information på tværs af grænser og sektorer og dermed tackle spørgsmål i relation til interoperabilitet og den frie udveksling af data. Der er særlig fokus på genbrug af INSPIRE data og komponenter samt indsamling af best practice fra medlemslandene.
Arbejdet i denne gruppe startede i marts 2017, og jeg skal dels sikre, at danske synspunkter og best practice bliver en del af det fælles arbejde og dels sikre, at relevant information, høringer med mere når Geoforums medlemmer. ISA arbejdet er rammesættende for den europæiske udvikling af datainfrastruktur og er derfor relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer.